Sport - słownictwo dotyczące sportu

UWAGA. Ten blok leksykalny podzielony został na 4 powiązane ze sobą części:

 1. ogólne słownictwo dotyczące sportu (GENERAL SPORT-RELATED VOCABULARY)
 2. sporty ekstremalne (EXTREME SPORTS)
 3. ćwiczenia pisemne (TESTS) 
 4. ćwiczenia w mówieniu (TIME TO TALK !)

 

słownictwo sportowe
Najpierw czytamy listę słówek (części 1. i 2.) Następnie korzystając z podanych na liście wyrazów wykonujemy ćwiczenia pod nazwą TESTS (część 3). W końcowej fazie przechodzimy do tworzenia własnych wypowiedzi związanych z tematem - przygotowujemy wypowiedzi ustne - ćwiczenie TIME TO TALK! (część 4) 

 

Fiszki: GENERAL SPORT-RELATED VOCABULARY (ogólne słownictwo dotyczące sportu)


alto
tall
 
 
1/44

Ogólne słownictwo dotyczące sportu

athtlete sportowiec (=sportsman)
attract spectators przyciągać widzów
attract sponsorship / publicity przyciągać sponsorów / reklamę
be in (good) shape być w dobrej kondycji
be keen on sport lubić sport
(the) benefits of exercise zalety wykonywania ćwiczeń
a champion mistrz
championship mistrzostwa
a coach trener
competition rywalizacja, współzawodnictwo
compete with rywalizować z
competetive skory do rywalizacji, nastawiony na rywalizację
a competitor / a contestant zawodnik
a competition / a contest zawody, konkurs
determination determinacja
develop (body, strength etc.) rozwijać
do aerobics/gymnastics uprawiać aerobik/gimnastykę
do stretching exercise wykonywać ćwiczenia na rozciąganie
do toning exercises ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni
a draw remis: the game ended in a draw (mecz zakończył się remisem)
endurance wytrzymałość (=stamina)
football/basketball practice traning piłki nożnej/koszykówki
fit sprawny fizycznie, w dobrej kondycji fizycznej
fitness sprawność, kondycja
flexible (body) zwinny, giętki, elastyczny (=supple)
football supporters kibice piłki nożnej
goalkeeper (also: goalie, keeper) bramkarz
go in for (a sport) uprawiać (jakiś sport)
go swimming / skiing / jogging etc – iść popływać / pojeździć na nartach / iść pobiegać
go to a football/basketball practice traning piłki nożnej/koszykówki
keep fit utrzymywać dobrą kondycję
goalkeeper (also: goalie, keeper) bramkarz
go in for (a sport) uprawiać (jakiś sport)
go swimming / skiing / jogging etc iść popływać / pojeździć na nartach / iść pobiegać
go to a football/basketball practice traning piłki nożnej/koszykówki
muscle tone siła mięśni
participate in uczestniczyć w ( =take part)
physical strength siła fizyczna
pitch boisko
provide money for expansion of facilities dostarczać pieniędzy na rozbudowę obiektów sportowych
referee sędzia
is beneficial to jest korzystny dla
is of great benefit to jest korzystny dla
team zespół, drużyna
take part in brać udział w
tone (up) muscles wzmacniać siłę mięśni
spectators widzowie
spectacular widowiskowy
sporting event impreza sportowa
strength siła
strenghten one's muscles wzmaćniać siłę mięści
a sub(stitute) (gracz) rezerwowy
support / to cheer on (a team, player etc.) kibicować
take the first/second etc, place zająć pierwsze/drugie itd. miejsce
take part in brać udział w
take up (a sport) zacząć uprawiać (jakiś sport)
tournament - turniej turniej
umpire sędzia (w tenisie, boksie)
win wygrać, zdobyć (a trophy)
winner zwycięzca
parachuting skoki ze spadochronem
paragliding paralotniarstwo
scuba diving nurkowanie (głębinowe)
white water rafting spływ na pontonie w dół rzeki
bravery / courage odwaga
brave / courageous dzielny / odważny
exposed to injuries narażony na urazy
feel adrenaline rise/go/float poczuć, jak wzrasta poziom adrenaliny
a health / life hazard niebezpieczeństwo dla zdrowia / życia
overcome one’s fear przezwyciężyć strach
present a challenge to stanowić wyzwanie dla
pose a danger / a risk / a threat to stanowić niebezpieczeństwo / ryzyko / zagrożenie dla
risky niebezpieczny (=dangerous)
test one’s abilities, courage sprawdzić swoje możliwości, odwagę
thrill / excitement dreszcz podniecenia, emocji
thrilling / exciting adventure przenikająca dreszczem podniecenia / ekscytująca przygoda

2. EXTREME SPORTS – sporty ekstremalne

parachuting – skoki ze spadochronem
paragliding – paralotniarstwo
scuba diving – nurkowanie (głębinowe)
white water rafting – spływ na pontonie w dół rzeki

bravery / courage – odwaga
brave / courageous – dzielny / odważny
exposed to injuries – narażony na urazy
feel adrenaline rise/go/float – poczuć, jak wzrasta poziom adrenaliny
a health / life hazard – niebezpieczeństwo dla zdrowia / życia
overcome one’s fear – przezwyciężyć strach
present a challenge to – stanowić wyzwanie dla
pose a danger / a risk / a threat to – stanowić niebezpieczeństwo / ryzyko / zagrożenie dla
risky – niebezpieczny (=dangerous)
test one’s abilities, courage – sprawdzić swoje możliwości, odwagę
thrill / excitement – dreszcz podniecenia, emocji
thrilling / exciting adventure – przenikająca dreszczem podniecenia / ekscytująca przygoda


3. TESTS (ćwiczenia)

3.1. Match the people and the definitions.
captain, players, coach, referee, crowd, spectator, goalkeeper, team
1. the …………………. people who play a sport e.g. basketball, tennis
2. the …………………. the head of a team
3. the …………………. the person who controls a sports match
4. a …………………… a person who trains a team or a player.
5. a ……………………. a person who watches a sport
6. the …………………. the big group of people who watch a sport
7. a …………………… people who play a sport together on one side
8. the …………………. The player who defends the goal, e.g. in football

3.2 Complete the text with words from the list:
draw, fan, drew, injured, beat, score, lose, season, win, stadium, lost
I’m a football ……… and my team is Arsenal. I go to the………………… at Highbury on Saturdays to watch them play. I love it when Arsenal ………………. and I hate it when they ……………… . Last week they …………….. with Coventry, 2-2. I don’t like it when a match ends in a …………. . It’s boring. The best match last ……………….. was when they ………… Manchester United at home. The ………….. was 3-2. Their worst match was when they ……………. to PAOK Salonika in the Champions League, but that was only because one of their best players was ………………….. and couldn’t play.

3.3 Fill in the correct word derived from the word in brackets.
Athletes who wish to excel in their chosen field must possess many qualities. Apart form the obvious physical 1) …………………….. (character) of high levels of 2) …………….. (fit) and stamina, an athlete must also show mental 2) …………… (strong) in the form of 4) ……………….. (dedicate) and enthusiasm. In addition to this, for team sports, athletes must be 5) ………………. (compete) as well as showing 6) ……………… (responsible) for their actions. Over and above these, many coaches actually consider 7) ………………. (determine) or a will-to-win as being more important, stating that a positive mental attitude and self control will enable an athlete to fulfill his potential and maybe even break records.

3.4. Complete each sentence with a word form the list
game, fit, pitch, court, failure, bounce, umpire, thrill
1. That really was a really good ……………….. of tennis that you played.
2. She does aerobics for an hour every day to keep …………..
3. Everybody looked at the teams standing in the middle of the football ……………..
4. You can reserve a tennis …………… for an hour or the whole afternoon.
5. My attempt to run 100 metres under 10 seconds was a ……………..
6. In basketball you have to …………. the ball if you want to walk with it.
7. During the last game of tennis the ……………….. was suddenly taken ill.
8. Ice skating is those who like dancing and enjoy the …………….. of moving fats.

3. TIME TO TALK! Answer the questions:

 1. What qualities and equipment does one need to do these sports: table tennis, skiing, ice-hockey, windsurfing and boxing?
 2. Tell (your partner) about the sport you would most/least like to do.
 3. Would you agree that sport plays an important part in the life of contemporary man? What are the benefits of exercises / practicing sports?
 4. Which sports do you think are extremely dangerous and risky? Why do you think dangerous sports are becoming increasingly popular?
 5. Sport without competition and records is no sport at all. Do you agree?
 6. Do you agree that success in sport helps to achieve success in life?
 7. Extreme sports - courage or recklessness (lekkomyśna brawura)? Discuss.
 

Comments

Moim zdaniem bardzo dobry

Moim zdaniem bardzo dobry test, świetnie nadawałby się do użycia jako część sprawdzianu bądź kartkówka, ale niestety nie ma odpowiedzi. To wielka szkoda, gdyż nie można samemu się sprawdzić i ocenić czy już umiemy czy jeszcze trzeba popracować.

Test dodany był wieki temu ;)

Test dodany był wieki temu ;) ale dzięki za przypomnienie, przerobimy go na wersje interaktywną z odpowiedziami.