Mis-

W dzisiejszym artykule zajmiemy się przedrostkiem MIS- oraz najpopularniejszymi słowami z tymże prefiksem. Mis- dodane do poszczególnych słów zmienia sens, zazwyczaj negując pierwotne znaczenie, np: trust - ufać, mistrust - niedowierzać, podejrzewać. Często tłumaczone jako "błędne", np. understand - rozumieć, misunderstand - błędnie zrozumieć.

 • misbehave - źle się prowadzić, źle się zachowywać
 • Children, please do not misbehave in class. Dzieci, proszę nie zachowujcie się niegrzecznie w klasie.

 • misjudge - niewłaściwie osądzać, mylnie oceniać
 • Mike misjudged the situation and behaved inappropriately. Mike źle ocenił sytuację i zachował się niestosownie.

 • misplace - położyć nie na swoim miejsc, zapodziać
 • Goddamn it! I misplaced my keys again. Niech to szlag! Znów zapodziałem swoje klucze.

 • mispronounce - błędnie wymawiać
 • This actor's name is often mispronounced. Imię tego aktora jest często źle wymawiane.

 • misread - błędnie odczytać
 • I'm afraid it doesn't work. I guess I may have misread the manual. Obawiam się, że to nie działa. Być może źle odczytałem instrukcje.

 • misspell - błędnie przeliterować, źle zapisać
 • Click misspelled words to choose from a list of suggested spellings. Kliknij błędne wyrazy by wybrać z listy sugerowane warianty pisowni.

 • mistreat - znęcać się, maltretować
 • We got divorced because he had been mistreating our family. Rozwiedliśmy się, gdyż znecał się nad naszą rodziną.

 • misunderstand - źle coś zrozumieć
 • Please, don't misunderstand me but I'm really busy this Friday. Proszę, nie zrozum mnie źle, ale jestem bardzo zajęta w ten piątek.

 • misfortune - pech, nieszczęście
 • Monica had misfortune in her life and suffered several tragedies. Monika miała pecha w życiu i cierpiała z powodu wielu tragedii.

 • misconception - błędne mniemanie
 • It's a huge misconception that weightlifters are all big bulky males! To błędne przekonanie, że ciężarowcy są wielkimi opasłymi samcami!