Crime and the law - prawo i przestępczość

CRIME AND THE LAW – Vocabulary

UWAGA. Ten blok leksykalny został podzielony na 5 pozwiązanych ze sobą części:
1. CRIMES AN OFFENCES. 2.PUNISHMENTS 3. GENERAL VOCABULARY 4. TEST 5. TIME TO TALK! Najpierw czytamy listę słówek (części 1., 2. i 3.). Następnie korzystając z podanych na liście wyrazów wykonujemy ćwiczenie pod nazwą TEST (część 4).

W końcowej fazie przechodzimy do tworzenia własnych wypowiedzi związanych z tematem - wykonujemy (pisemnie lub ustnie) ćwiczenie TIME TO TALK! (część 5)

1. CRIMES AND OFFENCES (przestępstwa i wykroczenia):


armed robbery
– napad z bronią w ręku

arson
– podpalenie

assassination
– zabójstwo (w drodze zamachu)

assault
– napad

blackmail
– szantaż

bullying
– zastraszanie, terroryzowanie

bribery
– przekupstwo

confidence trick
– oszustwo (also: con)

dropping litter
– zaśmiecanie (=littering)

drug traffic
– handel narkotykami

embezzlement
– malwersacja, defraudacja

forgery
– fałszerstwo

fraud
– oszustwo

hijack
– porwanie samolotu (also: hijacking)

homicide
– zabójstwo

kidnapping
– porwanie

larceny
– kradzież (also: grand larceny) = theft

littering
- zaśmiecanie

manslaugther
– nieumyślne spowodowanie śmierci

mugging
– napad uliczny (w celu rabunku)

murder
– morderstwo

noise nuisance
– zakłócanie spokoju, hałasowanie

shoplifting
– kradzież ze sklepu

smuggling
– przemyt

speeding
– przekroczenie szybkości

theft
– kradzież

vandalism
– wandalizm

2. PUNISHMENTS (kary):


community service
– praca społeczna

fine
– grzywna

life
– dożywocie

life
imprisonment – dożywocie

life sentence
– wyrok dożywocia

suspended sentence
– wyrok w zawieszeniu

warning
– ostrzeżenie

3. GENERAL VOCABULARY (słownictwo ogólne związane z tematem prawa i przestępczości)


a court of law
– sąd (instytucja publiczna)

a case
– sprawa (sądowa)

a charge
– zarzut (= a formal accusation)

charged with
– oskarżony o (=accused)

a crime
– przestępstwo (=an offence)

a petty crime
– przestępstwo o mniejszym znaczeniu

crime
– przestępczość

electronic tagging
– identyfikowanie (przestępcy)
przez lokalizator elektroniczny

evidence
– dowody, materiał dowodowy

an investigation/an inquiry (into)
– śledztwo (w sprawie)

juvenile delinquency
– przestępczość nieletnich

a judge
– sędzia

a jury
– ława przysięgłych

a lawyer
– prawnik

legal/illegal
– zgodny z prawem // niezgodny z prawem

an offence
– wykroczenie (= a crime)

an offender
– przestępca

a rehabilitation programme
– program resocjalizacji

a prison
– więzienie (=jail)

a prosecutor
– prokurator, oskarżyciel

punishment
– kara

a suspect
– podejrzany (rzeczownik)

suspicious
– podejrzany, podejrzliwy (przymiotnik)

a statement
– zeznanie, oświadczenie (=testimony)

a thief, thieves
– złodziej, złodzieje

a trial
– proces (sądowy)

a witness
– świadek

to accuse (someone) of
– oskarżać (kogoś) o

to break the law –
łamać prawo (= to offend against the law)
to carry out an investigation into (an affair)
– prowadzić dochodzenie w (sprawie)

to deal with (a matter)
– zajmować się (sprawą)

to be found guilty/innocent
– stwierdzić, że ktoś jest winny/niewinny

to commit a crime
– popełnić przestępstwo

to charge with
– oskarżać o (= to accuse of)

to confess (to sth.)
– przyznawać się do

to be involved in (a crime)
– być zamieszanym w

to enforce the law
– egzekwować przestrzeganie prawa

to establish the truth
dochodzić prawdy

to infringe the law
– naruszać prawo

to mug –
napadać kogoś w miejcu publicznym w celu dokonania kradzieży
to offend against the law
= to break the law – naruszać prawo
to present evidence
– przedstawiać dowody

to put in jail
– wtrącić do więzienia

to rob (a bank etc.)
– dokonywać napadu na (bank) ; obrabować (kogoś)

to question a witness
– przesłuchiwać świadka; questioning – przesłuchanie

to sentence someone to 5 years imprisonment
– skazywać (kogoś) na 5 lat pozbawienia wolności

to stand trial
– (o kimś) stawać przed sądem, to put (someone) on trial – oddawać (kogoś) pod sąd

to sue (someone) for compensation
– zaskarżyć (kogoś) do sądu o odszkodowanie

to suspect of
– podejrzewać (kogoś) o ; suspected of – podejrzany o

4. TEST

W poniższych zdaniach dokonaj ewentualnych uzupełnień, tak aby polski tekst miał to samo znaczenie, co odpowiadający mu angielski tekst.

 

 1. (Ona) jest poszukiwana za popełnienie (przestępstwa) morderstwa. She is ……………….. for the crime of …………………….. .
 2. Przestępczość stale wzrasta. ……………………… continues to increase.
 3. Interpol prowadzi śledztwo w tej sprawie. Interpol is …………………………………….…………….. into the affair.
 4. Inspektor właśnie przyjechał, aby zbadać (tę) zbrodnię. The inspector has just come ……………………………… the crime.
 5. Trzech mężczyzn zostało zabranych na posterunek na przesłuchanie. Three men were taken to the police station for ……………………….. .
 6. To zdjęcie stanowiło część materiału dowodowego w sprawie rozwodowej. The photograph was part of the …………………….. in a divorce ………….. .
 7. Czy on popełnił jakieś kryminalne przestępstwo? Has he …………………………………………… ?
 8. Jest oskarżony o zabicie dziesięciu młodych kobiet. He is ………………………… of killing ten young ………...
 9. Trudno znaleźć świadków, których zeznania byłyby wiarygodne. It is hard to find ………………….. whose …………………… would be believed.
 10. Sąd uznał go winnym kradzieży. He was ………………………. of grand larceny.
 11. Sędzia zwolnił pannę Davis za kaucją. The ……………. set Miss Davis free on bail.
 12. Był podejrzany o zdradę (państwa). He was ……………………… treason.
 13. W minionym tygodniu policja w końcu znalazła głównego podejrzanego w sprawie tego morderstwa. Last week police finally found the prime ………………….. for the murder.
 14. Zostałem obrabowany. I’ve been ……………………………… .
 15. Policja nadal próbuje ustalić przyczynę wypadku. Police are still trying to ………………………………… of the accident.
 16. Tę firmę można zaskarżyć do sądu o odszkodowanie. The company could be ………………………… for damages.
 17. On stanie przed sądem pod zarzutem napadu z bronią w ręku. He is going to stand ……………… on a ……………… of ……………… robbery.
 18. Nie przyznał się do przestępstw, o które go oskarżano. He didn’t confess to the crimes with which he ……………………..…. .
 19. Została napadnięta na ulicy w biały dzień. She was …….………… in the street in broad daylight.
 20. Jeśli sąd udowodni im winę, staną w obliczu wyroku 10 lat pozbawienia wolności. If they are found guilty, they will face a …………………. of ten years in ………………. .
 21. Policja ma egzekwować prawo, a nie je łamać The police are to ………………….. the law and not to …………….. it.

 

5. TIME TO TALK!

Zaleca się, aby uczący się przygotował sobie krótkie odpowiedzi i wypowiedzi na podane tu pytania i tematy:

1. What negative influences are young people exposed to these days?
2. What offences do (young) people usually commit? What punishment do they deserve?
3. Is it necessary to build more prisons to prevent crime?
4. Everybody should be allowed to carry a gun for self-defence. – Discuss.
5. Potential criminals should know about police methods. – Discuss
6. Every dangerous prisoner should be observed all the time.- Discuss


Comments

Wkradła się

Wkradła się literówka:
manslaugther - powinno być manslaughter

Witam. Słowo "suspicious"

Witam. Słowo "suspicious" może być tłumaczone jako podejrzany lub podejrzliwy. Zależy od kontekstu.

We became suspicious when we.... - Zaczęliśmy coś podejrzewać, kiedy...

I find it suspicious that... - Wydaje mi się podejrzane, iż...

Suspicious a suspected

Mam pewne zastrzeżenie, co do tłumaczenia słowa suspicious. Translacja tego wyrazu jako "podejrzany" nie jest poprawna - suspicious to podejrzliwy. Słowo 'podejrzany' wyraża się w angielskim poprzez 'suspected', jako że czasownik 'suspect' to podejrzewać. Przymiotnik stworzony jest więc poprzez dodanie sufiksu -ed.

"Podejrzany" i "podejrzewać"

"Podejrzany" i "podejrzewać" w angielskim to jedno i to samo słowo: suspect. Różnica między rzeczownikiem ( podejrzany jako osoba podejrzana ) a czasownikiem dotyczy akcentu; w przypadku rzeczownika akcent pada na pierwszą sylabę, w przypadku czasownika - na drugą.