Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki angielskie, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek oraz interaktywny quiz. Zachęcamy również do nauki czasowników za pomocą interaktywnych fiszek. Sami oceniamy czy znamy dane słowo czy nie, poprzez oznaczenie je znakiem ✓ bądź X. W zależności od naszego wyboru, system będzie częściej losował słowa, których nie znamy, dzięki czemu łatwiej je zapamiętamy.

 

Fiszki - nauka czasowników

Fiszki - Nauka słówek - podstawowe czasowniki po angielsku

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie czasownika

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Czasowniki angielskie, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • add /æd/
  dodawać
 • admit /ədˈmɪt/
  przyznawać
 • adore /əˈdɔːr/
  uwielbiać
 • agree /əˈɡriː/
  zgadzać się
 • analyse /ˈænəlaɪz/
  analizować
 • answer /ˈɑːnsər/
  odpowiadać
 • ask /ɑːsk/
  pytać
 • avoid /əˈvɔɪd/
  unikać
 • bark /bɑːk/
  szczekać
 • be /biː/
  być
 • bite /baɪt/
  gryźć
 • buy /baɪ/
  kupować
 • blow /bləʊ/
  dmuchać
 • burn /bɜːn/
  palić
 • carry /ˈkæri/
  nosić
 • check /tʃek/
  sprawdzać
 • chop /tʃɒp/
  rąbać
 • close /kləʊz/
  zamykać
 • climb /klaɪm/
  wspinać się
 • complain /kəmˈpleɪn/
  narzekać
 • convince /kənˈvɪns/
  przekonywać
 • cook /kʊk/
  gotować
 • cry /kraɪ/
  płakać
 • dance /dɑːns/
  tańczyć
 • dangle /ˈdæŋɡl/
  dyndać
 • devote /dɪˈvəʊt/
  poświęcić się
 • die /daɪ/
  umrzeć
 • divide /dɪˈvaɪd/
  dzielić
 • draw /drɔː/
  rysować
 • dry /draɪ/
  suszyć
 • earn /ɜːn/
  zarabiać
 • eat /iːt/
  jeść
 • emerge /ɪˈmɜːdʒ/
  wydostać się
 • faint /feɪnt/
  zemdleć
 • feel /fiːl/
  czuć
 • fight /faɪt/
  walczyć
 • find /faɪnd/
  znajdywać
 • fly /flaɪ/
  latać
 • fold /fəʊld/
  składać
 • forget /fəˈɡet/
  zapominać
 • gain /ɡeɪn/
  zdobywać
 • give /ɡɪv/
  dawać
 • go /ɡəʊ/
  iść
 • grow /ɡrəʊ/
  rosnąć
 • hate /heɪt/
  nienawidzić
 • have /hæv/
  mieć
 • heal /hiːl/
  leczyć
 • hold /həʊld/
  trzymać
 • insist /ɪnˈsɪst/
  nalegać
 • invite /ɪnˈvaɪt/
  zapraszać
 • jump /dʒʌmp/
  skakać
 • keen /kiːn/
  gorąco czegoś chcieć
 • keep /kiːp/
  dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
 • kick /kɪk/
  kopać
 • kidnap /ˈkɪdnæp/
  uprowadzić
 • kill /kɪl/
  zabijać
 • lead /liːd/
  prowadzić
 • learn /lɜːn/
  uczyć się
 • like /laɪk/
  lubić
 • listen /ˈlɪsən/
  słuchać
 • live /lɪv/
  żyć
 • look /lʊk/
  patrzeć
 • lose /luːz/
  gubić, przegrywać
 • love /lʌv/
  kochać
 • mark /mɑːk/
  zaznaczać
 • mean /miːn/
  znaczyć
 • meet /miːt/
  spotykać
 • miss /mɪs/
  tęsknić
 • move /muːv/
  ruszać
 • open /ˈəʊpən/
  otwierać
 • order /ˈɔːdər/
  zamawiać
 • own /əʊn/
  posiadać
 • paint /peɪnt/
  malować
 • pay /peɪ/
  płacić
 • persuade /pəˈsweɪd/
  przekonywać
 • play /pleɪ/
  bawić się, grać
 • plan /plæn/
  planować
 • please /pliːz/
  prosić
 • pray /preɪ/
  modlić się
 • read /riːd/
  czytać
 • refuse /rɪˈfjuːz/
  odmawiać
 • remain /rɪˈmeɪn/
  pozostawać
 • remember /rɪˈmembər/
  pamiętać
 • remind /rɪˈmaɪnd/
  przypominać
 • remove /rɪˈmuːv/
  usuwać
 • repeat /rɪˈpiːt/
  powtarzać
 • require /rɪˈkwaɪər/
  wymagać
 • run /rʌn/
  biegać
 • sail /seɪl/
  żeglować
 • say /seɪ/
  powiedzieć
 • scratch /skrætʃ/
  drapać
 • search /sɜːtʃ/
  szukać
 • see /siː/
  widzieć
 • seduce /sɪˈdjuːs/
  kusić
 • sell /sel/
  sprzedawać
 • shake /ʃeɪk/
  trząść
 • shout /ʃaʊt/
  krzyczeć
 • sing /sɪŋ/
  śpiewać
 • sink /sɪŋk/
  tonąć
 • sit /sɪt/
  siedzieć
 • speak /spiːk/
  mówić
 • spell /spel/
  literować
 • spit /spɪt/
  pluć
 • stand /stænd/
  stać
 • study /ˈstʌdi/
  studiować
 • swim /swɪm/
  pływać
 • talk /tɔːk/
  rozmawiać
 • taste /teɪst/
  smakować, próbować
 • teach /tiːtʃ/
  uczyć (kogoś)
 • take /teɪk/
  brać
 • thank /θæŋk/
  dziękować
 • think /θɪŋk/
  myśleć
 • translate /trænzˈleɪt/
  tłumaczyć
 • travel /ˈtrævəl/
  podróżować
 • understand /ˌʌndəˈstænd/
  rozumieć
 • visit /ˈvɪzɪt/
  odwiedzać
 • walk /wɔːk/
  chodzić
 • watch /wɒtʃ/
  oglądać
 • welcome /ˈwelkəm/
  witać
 • win /wɪn/
  wygrywać
 • work /wɜːk/
  pracować
 • write /raɪt/
  pisać
 • yawn /jɔːn/
  ziewać
 • zip /zɪp/
  zasuwać
 • zoom /zuːm/
  warkotać, podrywać się

 

Lista czasowników po angielsku z wymową

Czasownik po angielsku Polskie tłumaczenie
add /æd/ dodawać
admit /ədˈmɪt/ przyznawać
adore /əˈdɔːr/ uwielbiać
agree /əˈɡriː/ zgadzać się
analyse /ˈænəlaɪz/ analizować
answer /ˈɑːnsər/ odpowiadać
ask /ɑːsk/ pytać
avoid /əˈvɔɪd/ unikać
bark /bɑːk/ szczekać
be /biː/ być
bite /baɪt/ gryźć
buy /baɪ/ kupować
blow /bləʊ/ dmuchać
burn /bɜːn/ palić
carry /ˈkæri/ nosić
check /tʃek/ sprawdzać
chop /tʃɒp/ rąbać
close /kləʊz/ zamykać
climb /klaɪm/ wspinać się
complain /kəmˈpleɪn/ narzekać
convince /kənˈvɪns/ przekonywać
cook /kʊk/ gotować
cry /kraɪ/ płakać
dance /dɑːns/ tańczyć
dangle /ˈdæŋɡl/ dyndać
devote /dɪˈvəʊt/ poświęcić się
die /daɪ/ umrzeć
divide /dɪˈvaɪd/ dzielić
draw /drɔː/ rysować
dry /draɪ/ suszyć
earn /ɜːn/ zarabiać
eat /iːt/ jeść
emerge /ɪˈmɜːdʒ/ wydostać się
faint /feɪnt/ zemdleć
feel /fiːl/ czuć
fight /faɪt/ walczyć
find /faɪnd/ znajdywać
fly /flaɪ/ latać
fold /fəʊld/ składać
forget /fəˈɡet/ zapominać
gain /ɡeɪn/ zdobywać
give /ɡɪv/ dawać
go /ɡəʊ/ iść
grow /ɡrəʊ/ rosnąć
hate /heɪt/ nienawidzić
have /hæv/ mieć
heal /hiːl/ leczyć
hold /həʊld/ trzymać
insist /ɪnˈsɪst/ nalegać
invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać
jump /dʒʌmp/ skakać
keen /kiːn/ gorąco czegoś chcieć
keep /kiːp/ dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
kick /kɪk/ kopać
kidnap /ˈkɪdnæp/ uprowadzić
kill /kɪl/ zabijać
lead /liːd/ prowadzić
learn /lɜːn/ uczyć się
like /laɪk/ lubić
listen /ˈlɪsən/ słuchać
live /lɪv/ żyć
look /lʊk/ patrzeć
lose /luːz/ gubić, przegrywać
love /lʌv/ kochać
mark /mɑːk/ zaznaczać
mean /miːn/ znaczyć
meet /miːt/ spotykać
miss /mɪs/ tęsknić
move /muːv/ ruszać
open /ˈəʊpən/ otwierać
order /ˈɔːdər/ zamawiać
own /əʊn/ posiadać
paint /peɪnt/ malować
pay /peɪ/ płacić
persuade /pəˈsweɪd/ przekonywać
play /pleɪ/ bawić się, grać
plan /plæn/ planować
please /pliːz/ prosić
pray /preɪ/ modlić się
read /riːd/ czytać
refuse /rɪˈfjuːz/ odmawiać
remain /rɪˈmeɪn/ pozostawać
remember /rɪˈmembər/ pamiętać
remind /rɪˈmaɪnd/ przypominać
remove /rɪˈmuːv/ usuwać
repeat /rɪˈpiːt/ powtarzać
require /rɪˈkwaɪər/ wymagać
run /rʌn/ biegać
sail /seɪl/ żeglować
say /seɪ/ powiedzieć
scratch /skrætʃ/ drapać
search /sɜːtʃ/ szukać
see /siː/ widzieć
seduce /sɪˈdjuːs/ kusić
sell /sel/ sprzedawać
shake /ʃeɪk/ trząść
shout /ʃaʊt/ krzyczeć
sing /sɪŋ/ śpiewać
sink /sɪŋk/ tonąć
sit /sɪt/ siedzieć
speak /spiːk/ mówić
spell /spel/ literować
spit /spɪt/ pluć
stand /stænd/ stać
study /ˈstʌdi/ studiować
swim /swɪm/ pływać
talk /tɔːk/ rozmawiać
taste /teɪst/ smakować, próbować
teach /tiːtʃ/ uczyć (kogoś)
take /teɪk/ brać
thank /θæŋk/ dziękować
think /θɪŋk/ myśleć
translate /trænzˈleɪt/ tłumaczyć
travel /ˈtrævəl/ podróżować
understand /ˌʌndəˈstænd/ rozumieć
visit /ˈvɪzɪt/ odwiedzać
walk /wɔːk/ chodzić
watch /wɒtʃ/ oglądać
welcome /ˈwelkəm/ witać
win /wɪn/ wygrywać
work /wɜːk/ pracować
write /raɪt/ pisać
yawn /jɔːn/ ziewać
zip /zɪp/ zasuwać
zoom /zuːm/ warkotać, podrywać się

 

Interkatywne ćwiczenie sprawdzające znajomość podstawowych angielskich czasowników

 

Ćwiczenia - podstawowe czasowniki - dopasuj znaczenie

Comments

Zawsze uważałem, że ucząc się

Zawsze uważałem, że ucząc się angielskiego warto najpierw poznać angielskie słówka, angielskie czasowniki oraz przymiotniki które używa się najczęściej. Daje to szybkie efekty w postaci rozumienia tego co się do nas mówi po angielsku.

Miałem takie czasowniki po

Miałem takie czasowniki po angielsku w podręczniku do nauczenia się w szkole. Bardzo wolno mi to szło i miałem problemy z wymową. Tu można posłuchać jak się je wymawia dlatego jak dla mnie super.

100 najważniejszych

100 najważniejszych czasowników angielskich - właśnie tego szukałem! Co prawda jest tychże czasowników aż 125, ale myślę że pani od angielskiego nie obrazi się na kolejne 25 ;) Fajnie, że dodana jest wymowa słów, bez tego ciężko się uczyć. Zapisu fonetycznego nie bardzo rozumiem, ale już kliknięcie na strzałkę i odsłuchanie usprawnia mi naukę. Jeszcze tylko 100 rzeczowników, 100 przymiotników, i coś tam będę wiedział ;)