Words often confused


Confusing words

Im więcej uczymy się angielskiego tym więcej słów musimy odróżnić i zapamiętać. W angielskim jak w każdym innym języku istnieją słowa podobne, które mogą sprawiać problem gdy trzeba je napisać lub wypowiedzieć.

Czasami możemy trafić na słowa, które brzmią podobnie do naszego języka ojczystego. Musimy jednak uważać na tak zwanych false friends

Dla przykładu:

 • Actually, które wcale nie znaczy aktualnie, lecz 'właściwie'

 • Fatal -to nie fatalny, a śmiertelny.

 • dress - to sukienka, a nie dres sportowy (ang. tracksuit)

 • fabric - to nie fabryka, tylko tkanina

 • hazard - to niebezpieczeństwo ale hazard po angielsku to gambling.

 • pupil - to nie zwierze a uczeń szkoły podstawowej

 • extra - nie używa się jako synonimu ‘brilliant’ tylko jest to coś dodatkowego i zwykle niepotrzebnego

 • confident - które nie oznacza konfidenta, lecz pewnego siebie.

 • cabinet - to nie gabinet a szafka.

 • eventually - to nie ewentualnie a ostatecznie

 

Warto też czasami dobrze sobie przećwiczyć różnice pomiędzy krótkimi jednak podobnymi słowami jak poniższe. Czasami różnią się jednym dźwiękiem, czasami pisownią lub wymową.

 • bottle /ˈbɒtl / , battle /ˈbætl/ , beetle /ˈbiːtl /

 • Ship / ʃɪp/, sheep /sliːp/

 • tailor /ˈteɪlə(r)/ - krawiec, traitor /ˈtreɪtə(r)/ - zdrajca, trailer / ˈtreɪlə(r)/

 • heart / hɑːt/, hurt / hɜːt /, heard (past of hear) /hɜːd/,

 • hair /heə(r)/, hear & here /hɪə(r)/, her /hə(r)/

 • head /hed/, hat /hæt/, hand /hænd/

 • Bird /bɜːd/ , beard /bɪəd/

 • Beach / biːtʃ/ , bitch /bɪtʃ/

 • Sin / sɪn / , sing /sɪŋ/

 • sigh /saɪ/, sight /saɪt/, sign /saɪn/

 • word /wɜːd /, world /wɜːld/, work /wɜːk/

 • calm /kɑːm/, come /kʌm/,

 • dessert /dɪˈzɜːt /-deser , desert /ˈdezət/ - pustynia, deserve /dɪˈzɜːv/

 • disguise /dɪsˈɡaɪz/, disgust /dɪsˈɡʌst/

 • Warm /wɔːm /, worm /wɜːm/ , worn / wɔːn/

 • Shot / ʃɒt/ (past of shoot), shoot / ʃuːt/, shut /ʃʌt /

 • beat /biːt /, bet /bet/ -zakład, zakładać

 • Sunbathe /ˈsʌnbeɪð/ , bath /bɑːθ/

 • Stick /stɪk/ , steak /steɪk/

 • struck /strʌk/ (past of strike), stroke /strəʊk / - pogłaskać

 • record / ˈrekɔːd/, report /rɪˈpɔːt/

 • Rise /raɪz/, rose /rəʊz/, risen -/ˈrɪzn/

 • famous /ˈfeɪməs/ , infamous /ˈɪnfəməs/

 • Skirt /skɜːt /, shirt / ʃɜːt/

 • My /maɪ/, mine /maɪn/, me / mi /

 • wind /wɪnd/- wiać, wiatr, wind /waɪnd / - wić się; wound -rana, past of wić się /waʊnd/

 • Thought / θɔːt/ , taught /tɔːt/

 • Physics / ˈfɪzɪks/, psyche /ˈsaɪki/

 • psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst / - psychistrist /saɪˈkaɪətrɪst /

 • Nature / ˈneɪtʃə(r) /, natural / ˈnætʃrəl/

 • Lie /laɪ/ , lay / leɪ /

 • teeth /tiːθ/, thief /θiːf/

 • Leave /liːv/ wychodzić, liść, life /laɪf/ - życie, lives /laɪvz/ - życia, live /lɪv/- żyć

 • cousin / ˈkʌzn/, cuisine /kwɪˈziːn /

 

słowa które mają taką samą wymowę:

 • Hour & our / ˈaʊə(r)/

 • knight & night /naɪt /

 • sun & son / sʌn/ , soon /suːn/

 • two & to /tu/, too /tuː/

 • whether & weather / ˈweðə(r)/

 • May(month) & may /meɪ/

 • fiancée & fiancé /fiˈɒnseɪ /

  • Jeans & genes /dʒiːnz/

  • blue & blew (past of blow) /bluː/

 

Words often confused

to live/to leave

live-lived-lived – żyć, mieszkać

leave-left-left-opuszczać, wyjeżdżać 

to listen/to hear

listen-listened-listened – słuchać

hear-heard-heard - słyszeć 

to break/to brake

brake-braked-braked - hamować

break-broke-broken – łamać, tłuc 

to fly/to flow

fly-flew-flown – latać

flow-flowed-flowed – płynąć 

to sew/s / /to sow/s//to saw/s/

sew-sewed-sewed – szyć

sow-sowed-sowed – siać

saw-sawed-sawn – piłować 

to affect/an effect

affect-affected-affected – wpłynąć na, dotknąć

an effect – skutek, efekt, wpływ 

at last/at least

at last – w końcu

at least – co najmniej 

Exercise

Complete the sentences with the following words: 

1) at last/at least

................... 5 thousand people came to see the concert.

We’d waited for more than half an hour and, .................., the film began. 

2) broke/braked

I ................ my leg last holiday.

The driver ........................ rapidly and I almost fell down. 

3) flowed/flown

She has never ............................ by plane.

The river ....................... into the Atlantic Ocean. 

4) sewed/sowed/sawed 
He ………………this field with barley. 
The woodcutter  ………………. the trunks.

She finally ………………. on the button. 

5) affected/effect

The accident ……………. every aspect of his life.

This pills for the headache had no .......................... 

Key: 1. at least, at last 2. broke/braked 3. flown/flowed 4. sowed/sawed/sewed 5. affected/effect

 

Zobacz również: confusable words