Lekcja 3 - 10 kolejnych często popełnianych błędów

Poniżej kolejna lekcja z najczęściej popełnianymi błędami. Wyjaśnienia plus przykłady prawidłowego użycia.

1)

I've made my homework

Pamiętacie różnice między do i make? Warto sobie przypomnieć artykuł do czy make
W tym wypadku powinno być do homework, czyli poprawne zdanie to:

I've done my homework

2)

I look forward to hear from you

Phrasal verb look forward to wymaga użycia czasownika w formie gerund, czyli z końcówką ing. Zobaczcie więcej przykładów i wyjaśnienie na look forward to

I look forward to hearing from you

3)

I never saw this film

W tym wypadku należy użyć czasu Present Perfect, czyli poprawne zdanie to:

I have never seen this film

4)

I can't speak Chinese. - So can I

Ponieważ pierwsze zdanie jest przeczeniem, to poprawna wersja brzmi
Neither can I. Poniżej przykłady kiedy użyć neither a kiedy so:

I can't speak Chinese. - Neither can I

I can speak Chinese. - So can I

Więcej informacji na temat zwrotów: neither do I, so do I

5)

Yesterday, I must go to work

Przykład błędnego użycia czasownika modalnego "must". Należy pamiętać, iż w czasie przeszłym nie używamy "must" tylko "had to"

Yesterday, I had to go to work

6)

I called to him last night

Nie powinno być przyimka "to" między call i him, czyli poprawna konstrukcja to:

I called him last night

7)

If I will go to London, I will visit the tower

Pamiętacie warunki w angielskim. Jeśli nie, to warto zapoznać się z lekcjami na temat conditionals. W tym wypadku mamy do czynienia z pierwszym warunkiem, czyli po if/when nie ma czasu przyszłego.

If I go to London, I will visit the tower

8)

He didn't want that..

Prawidłowa konstrukcja to want somebody to do something, tak więc zdanie będzie brzmiało:

He didn't want me to...

9)

He liked a girl which was a nurse

Z osobami stosujemy who a nie which. Więcej na temat who czy which

He liked a girl who was a nurse

10)

He was staying near the window

Trochę naciągany błąd, pomylenie czasowników stand i stay. Myślę, iż raczej nie zdarza się nam Polakom go często popełniać. Niemniej, w tym wypadku poprawne zdanie to oczywiście:

He was standing near the window