Kurs dla średnio-zaawansowanych - lekcja 7

LESSON 7

MODULE A – Dialogue Section I

I’M SORRY TO DISTURB YOU


Harry: Oh you’re busy.
Brenda: No, I’m not.
Harry: I’m sorry to disturb you.
Brenda: That’s alright. Would you like to come in?
Harry: Thank you. Are you sure I’m not intruding?
Brenda: No, you aren’t intruding. Come on in.
Harry: Thank you. But I thought you were working…
Brenda: Ah those… That’s all right. I was looking through some old letters. Very old letters. From someone who’s no longer important.
Harry: Oh I’m sorry. 
Brenda: Never mind. A drink?
Harry: Yes, please. That’s very kind.

Explanations
I’m sorry to disturb you – przepraszam, że przeszkadzam
alright = all right (dwie pisownie)
come on in – ależ wejdź
intrude – przeszkadzać (=disturb)
I thought you were working – myślałem, że pracujesz
I was looking through… - przeglądałam…
someone who’s no longer important – ktoś, kto już nie jest ważny
no longer – już (dłużej) nie
never mind – nie szkodzi

Grammar

1. Czas Present Continuous. Przypomnijmy: 
Forma: posiłkowe am/is/are + forma –ing czasownika głównego
Zastosowanie: wyrażanie sytuacji (czynności i procesów), które swym nieprzerwanym trwaniem wypełniają teraźniejszość i zwykle w niedalekiej przyszłości dobiegną końca. 
2. Czas przeszły w zdaniach podrzędnych rzeczownikowych. (Następstwo czasów)

Czasownik say (powiedzieć) – forma osobowa w czasie PAST SIMPLE: said
Czasownik tell (powiedzieć komuś) – forma osobowa w czasie PAST SIMPLE: told

Zwróćmy uwagę na różnicę między językiem polskim a angielskim:

He is busy. On jest zajęty.
He says (that) he is busy. On mówi, że jest zajęty.
He was busy. On był zajęty. 
He said (that) he was busy. On powiedział, że jest zajęty.
She likes modern music. Ona lubi muzykę nowoczesną.
She says (that) she likes modern music. Ona mówi, że lubi muzykę nowoczesną.
She liked modern music. Ona lubiła muzykę nowoczesną.
She said (that) she liked modern music. Ona powiedziała, że lubi muzykę nowoczesną.
He wanted to buy it. On chciał to kupić.
He told me (that) he wanted to buy it. On powiedział mi, że chce to kupić.

Wypowiedź zawierająca said/told miała miejsce w przeszłości i dotyczyła wydarzeń towarzyszących tej wypowiedzi (np. Był zajęty w czasie, kiedy to mówił). Dlatego zarówno w zdaniu głównym (he said; he told me), jak i w zdaniu podrzędnym rzeczownikowym (he was busy) występują formy tej samej konstrukcji (PAST SIMPLE).

MODULE A – Dialogue Section II


1. A: I’m sorry to disturb you.
B: You aren’t disturbing me. Come on in.
A: Thank you.

2. A: I’m sorry to disturb you, but there’s a problem…
B: What problem?
A: My salary.
B: Your salary? What are you talking about?
A: Oh I’m sorry. Excuse me… I mustn’t disturb you.

3. A: That’s Barbara Black.
B: The actress?
A: That’s right.
B: She looks different in films.
A: That’s true.

4. A: These are all books on philosophy.
B: I didn’t realize you were interested in philosophy.
A: Yes, I am. 

5. A: I didn’t realize Ann was married.
B: Are you disappointed?
A: No, not really.

6. A: I wonder if you’ve seen The Twelth Night.
B: Yes, I have.
A: How did you like it?
B: Very much I thought it was wonderful.

Explanations
I didn’t realize you were interested – nie zdawałem sobie sprawy, że interesujesz się…
I wonder if you’ve seen… - zastanawiam się, czy (w ogóle kiedyś) widziałeś – czas Present Perfect (posiłkowe have/has + imiesłów bierny), zabacz komentarz gramatyczny do Lekcji 5
How did you like it? – jak ci się to podobało?, zobacz komentarz gramatyczny do Lekcji 6

Exercises
I. Re-phrase the following sentences as shown in the example (Przekształć podane zdania wzorując się na przykładzie)
Example: Aren’t you working?
I thought you were working.
1. Aren’t you surfing the net?
2. Aren’t you watching television?
3. Aren’t you studying German?
4. Aren’t you going to the cinema?
5. Aren’t you waiting for someone?
6. Aren’t you learning to drive?

II. Form questions using the elements given.
Example: the book – what about?
What’s the book about?
1. the film – what about?
2. the play – who by?
3. the letter – who from?
4. the money – who for?
5. the boy – where – from?
6 the novel – what about?  

III. Translate: Przetłumacz:
1. Wiedziałem, że on jest zajęty.
2. Byłam pewna, że on interesuje się samochodami.
3. Myśleliście (You thought), że mam te pieniądze?
4. Czy wiedziałeś, że ona jest zamężna?
5. Powiedziała, że lubi podróżować.

Practice Frames
(Use the Practice Frames to make a conversation with your interlocutor by completing and enlarging on the ideas given)

1. A: I’m sorry to disturb you.
B: …..
A: Thank you.

2. A: I’m sorry to disturb you, but there’s a problem…
B: …..?
A: …..
B: …..

3. A: That’s …..
B: The …..?
A: That’s right.
B: ….. looks different …..
A: That’s true.

4. A: I didn’t realize you were interested in …...
B: Who told you I was interested in…? 

5. A: I didn’t realize …… was married.
B: Are you disappointed?
A: ……

MODULE B

THE STORY OF LOVE AND THE SICILIAN MAFIA (7)


Prof. Bruce Click, the famous biologist, is at present engaged in research oriented towards a cybernetic interpretation of certain aspects of extra-sensory perception. His present research is part of a broader research programme aimed at reinterpretation of the phenomenon of extra-sensory communication between living organisms.

In contradistinction to ordinary scientists, who are usually prepared and even keen to publish their results, Prof. Click is determined to keep his results secret. Well-informed sources maintain that Prof. Click’s work is of fundamental importance for the development of science and may in the future change the character of our civilization.

Explanations
engaged in research – zaangażowany w pracę naukowo-badawczą
extra-sensory perception – pozazmysłowe postrzeganie
broad, broader – szeroki, szerszy
aimed at – skierowany na, mający na celu
reinterpretation – reinterpretacja
phenomenon, phenomena – zjawisko, zjawiska
in contradistinction to – w przeciwieństwie do
ordinary – zwykły
keen (to do something) – skłonny, chętny (by zrobic coś)
publish – publikować
keep, kept, kept - trzymać
keep secret – trzymać w sekrecie
well-informed sources – dobrze poinformowane źródła
maintain – utrzymywać
fundamental - podstawowy
of fundamental importance for – o podstawowym znaczeniu dla
development – rozwój
civilization - cywilizacja

Exercises
I. Correct these sentences as shown in the example:
Example: No one knows Prof. Click.
That’s not true. A lot of people know him. He is a famous scientist.
1. At present Prof. Click is writing a novel.
2. Prof. Click is keen to publish his results.
3. No one believes that Prof. Click’s research may bring any concrete results.
4. Prof. Click is not interested in extra-sensory perception.

II. Answer the questions
1. What’s Prof. Click’s engaged in at present?
2. What’s Prof. Click’s present research part of?
3. What’s Prof. Click’s present research aimed at?
4. What do well-informed sources maintain?

III. Act out the conversations:
1. A: What are you working on at present?
B: I’ve just finished writing a book.
A: What about?
B: Contemporary drama.

2. A: What have you been doing lately?
B: I’ve been conducting a series of experiments.
A: What kind of experiments?
B: Psychological experiments.

3. A: You must have been very busy lately.
B: How do you know?
A: I haven’t seen you at the club for ages.
B: That’s true.

4. A: What has Jim been doing lately?
B: I’ve no idea.
A: haven’t you been in touch with him?
B: No, I haven’t. We’ve drifted apart lately.

Explanations
work on something – pracować nad czymś
contemporary – współczesny
lately – ostatnio (= w ostnim czasie aż do teraz)
conduct - prowadzić 
you must have been – musiałeś (chyba) być
how do you know? – skąd wiesz?
for ages – od bardzo dawna
be in touch with – być w kontakcie z
drift apart – stopniowo oddalać się od siebie

Grammar

Czas Present Perfect Continuous
Forma: posiłkowe have/has been + forma –ing czasownika głównego
Zastosowanie: Wyrażanie czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i nieprzerwanie trwają do teraz, lub których skutki trwają do teraz.
Przykłady:
What have you been doing lately? Co ostatnio porabiasz?
He’s been waiting for us since five. On czeka na nas od piątej.

Practice Frames
(Use the Practice Frames to make a conversation with your interlocutor by completing and enlarging on the ideas given)

1. A: What are you working on at present?
B: …..
A: …..?
B: …..

2. A: What have you been doing lately?
B: …...

3. A: You must have been very busy lately.
B: How do you know?
A: …..
B: That’s true. B: But, that’s not true.

4. A: What has Jim been doing lately?
B: I’ve no idea.
A: haven’t you been in touch with him?
B: No, I haven’t. We’ve drifted apart lately.


Comments

Chwilę nie zerkałem na stronę

Chwilę nie zerkałem na stronę i niezupełnie wiem o co mi chodziło. Rzeczywiście moja uwaga zdaje się być niepotrzebna. Przepraszam

....czy w 3 zdaniu nie

....czy w 3 zdaniu nie powinno być him

OD ADMIN:

witam, 3 zdanie to:

No one believes that Prof. Click’s research may bring any concrete results.

Gdzie chciałbyś dać "him"?

A czy nie powinno być brings

A czy nie powinno być brings zamiast bring?

W tekście pierwszym niewielki

W tekście pierwszym niewielki błąd jak sądzę. Powinno być: very old letters.

admin: Dzięki, już poprawiłem literówkę

Malutki błąd. Trzymać w

Malutki błąd. Trzymać w sekrecie to keep A secret ;)

czy zamiast "In

czy zamiast "In contradistinction to" nie powinno byc "in contradiction" ?