Past Continuous

Czas Past Continuous, czyli przeszły ciągły, zwany również czasem przeszłym progresywnym (past progressive tense), odnosi się do ciągłego działania lub stanu, który miał miejsce w pewnym momencie w przeszłości. Czas przeszły Past Continuous jest tworzony przez połączenie czasu przeszłego be (tzn. was/were - był,była/byli,byliśmy) z imiesłowem biernym czasownika (czasownik z końcówką -ing).

Past Continuous używamy więc do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń. Istnieje wiele sytuacji, w których ten czas może być użyty w zdaniu. Na przykład, jest on często używany do opisania warunków, które istniały w czasie przeszłym.

She was talking constantly in class in those days. W tamtych czasach ciągle rozmawiała w klasie.

 

 

Opis czasu past continuous

 

Przykładowe zdania w czasie Past Continuous

I was making dinner when she arrived. Robiłem kolację, kiedy przyjechała.

Monica was driving home when I phoned her. Monika jechała do domu, kiedy do niej zadzwoniłam.

I was cooking at 3 o’clock yesterday. Gotowałem wczoraj o 15:00.

We were watching the movie when my sister came. Oglądaliśmy film, kiedy przyszła moja siostra.

I wasn’t working last Friday. Nie pracowałam w zeszły piątek.

What were you doing last night? Co robiłaś wczoraj w nocy?

 

Konstrukcja czasu Past Continuous

Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego be w formie przeszłej was (I, he, she, it) were (you, we, they) i czasownika głównego z końcówką -ing. Szczegóły budowy zdań twierdzących, przeczączych i pytań znajdują się poniżej:

 

Tworzenie twierdzeń w Past Continuous

Podmiot be [was/were] czasownik z -ing

I

You

She / he / it

was

was

was

working

playing

working

We

You

They

were

were

were

doing

learning

swimming

She was reading a book all morning yesterday.

They were washing the car for 2 hours.

 

Tworzenie przeczeń w Past Continuous

Budowa zdania przeczącego polega na dodaniu be w odpowiedniej formie [was/were] między osobę a czasownik w formie gerund [z końcoówką -ing]

podmiot + was not + ing + reszta zdania (dla osób he, she, it oraz rzeczowników w l.poj.)

podmiot + were not + ing + reszta zdania (dla osób I, you, we, they oraz rzeczowników w l.mn.)

Podmiot was/were + not czasownik + ing

I

You

She / he / it

were not

were not

was not

working

going

playing

We

You

They

were not

playing

working

sitting

She wasn't reading a book all morning yesterday.

They weren't washing the car for 2 hours.

 

Stosowanie skrótów w przeczeniach

W przeczeniach rzadko stosuje się pełne wersje "was not" czy "were not". Zazwyczaj skracamy

  • "was not"- "wasn't" 
  • "were not" - "weren't"

I were not drinking coffee = I weren't drinking coffee.

He was not playing bridge = He wasn't playing bridge.

 

 

Tworzenie pytań w Past Continuous

Zdania pytające: Tworzymy je przez inwersje (was lub were przenosimy przed podmiot)

I was working

Was I working?

Was/Were Podmiot Czasownik z ing

Were

Were

Was

I

you

she / he / it

watching?

playing?

eating?

Were

we

you

they

painting?

working?

smoking?

Was she reading a book all morning yesterday?

Were they washing the car for 2 hours?

 

Zastosowanie czasu Past Continuous 

Aby opisać czynność, która miała miejsce w określonym czasie w przeszłości.

The elevator wasn’t working after 6:00 p.m. Winda nie działała po 18:00.

My wife was driving to work at 7:00 a.m. Moja żona jechała do pracy o 7:00 rano. Gdy jedna czynność przerwała drugą (czynność w toku). Zazwyczaj, przerywająca czynność jest wyrażana przez past simple.

Tina was washing the dishes when her father called. Tina zmywała naczynia, kiedy zadzwonił jej ojciec.

We were talking when the he came in. Rozmawialiśmy, kiedy wszedł.

I was falling asleep when I heard a noise outside. Zasypiałam, gdy usłyszałam hałas na zewnątrz. Kiedy w przeszłości miały miejsce dwie czynności w tym samym czasie. Często słowa "while", "as", "during" używane są do łączenia czynności.

He was watching TV while his wife was cooking dinner. Oglądał telewizję, kiedy jego żona gotowała kolację.

Dorothy was standing still while her husband was jumping like crazy. Dorothy stała nieruchomo, a jej mąż skakał jak szalony. W mowie nieformalnej, "when" jest często używane zamiast "while".

Tim was reading the book when I was cooking.Tim czytał książkę, kiedy ja gotowałem. Możemy również wykorzystać Past Continuous do utworzenia tła, wprowadzenia do opisywanej czynności czy wydarzenia, opisywania pogody, ubioru.

The picnic was great. The sun was shining, the dogs were running around and we were playing volleyball. Piknik był świetny. Słońce świeciło, psy biegały dookoła, a my graliśmy w siatkówkę.

The man was wearing a long, dark trench coat. Mężczyzna miał na sobie długi, ciemny płaszcz.

 

Tworzenie pytań z zaimkami who, where, when

Aby utworzyć pytanie z zaimkiem zaczynającym się na 'wh' [who, when, where, why], należy wstawić zaimek przed pytaniem

Why were you working? Dlaczego pracowałeś?

What were you eating? Co jadłeś?

Where were you living? Gdzie mieszkałeś?

How was he travelling? Jak on podróżował?

Where was she going? Dokąd ona jechała?

Why were they studying? Dlaczego się uczyli?

What was she doing when you got home? Co ona robiła, gdy wróciłeś do domu?

 

Past continuous czy past simple?

Jeśli opisujesz sekwencję czynności, które miały miejsce w porządku chronologicznym, jedna po drugiej, użyj czasu Past Simple. Na przykład:

I got up, had a shower then went downstairs for breakfast. Wstałem, wziąłem prysznic i zszedłem na dół na śniadanie.

Kiedy wspominasz czynność w przeszłości:

I walked to school. Poszedłem do szkoły

Kiedy jedna czyność działa się w trakcie działania drugiej, bądź została nią przerwana, użyj Past Continuous

When I went into the kitchen, my wife was making coffee. Kiedy wszedłem do kuchni, moja żona robiła kawę.

I was talking when you interrupted me. Mówiłem, kiedy mi przerwałeś.

 

Ćwiczenie z was and were

Past Continuous - ćwiczenie polegające na uzupełnianiu brakujących słów i tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język angielski


1. Tom learning English.

2. She singing her favourite song.

3. they swimming in the lake? almost ten years.

4. My dog barking.

5. Kate and Tom eating breakfast.

Przetłumacz poniższe zdania:

6. Mój tata naprawiał samochód.


7. Mój brat i siostra grali w tennisa wczoraj o godzinie 11.


8. Rachael karmiła swojego psa.


9. Darek brał prysznic.


10. Kasia pracowała w Londynie.


Utwórz zdania w Past Continuous używając poniższych słów:

11. Tina / watch / Star Trek

12. I / do / her homework

13.lunch / Why / have / he / 4pm / at / ?

14.working / night /you / 11pm /last / still / at / ?

15. The / rang / we / watch / telephone / TV

Zobacz również artykuł jak wymawiać końcówkę ing">

Comments

niema bledu w 6. tak sie

niema bledu w 6. tak sie tutaj w UK mowi.
choc dla uczacych sie pewnie bylo by lepiej jakby tata naprawial samochod ,jakis samochod co dalo by "a car".

Hm, a w angielskim nie jest

Hm, a w angielskim nie jest czasem cos takiego, ze domyslnie wstawia sie his, her, my, itd w takich sytuacjach? Np:

Powiedzialem mamie ze - I told MY mum that
Widziales brata? Have you seen YOUR brother?

Widziales brata? Have you

Widziales brata? Have you seen YOUR brother?
nie jest powiedziane czyjego brata rwnie dobrze moze tu byc my/his/her

W 6 jest mały błąd bo

W 6 jest mały błąd bo skoro odpowiedź jest "My father was repairing his car." to powinno być "Mój tata naprawiał jego samochód." albo zrezygnować z "his" i dać "a car" :)

Nie. Jest wszystko dobrze.

Nie. Jest wszystko dobrze. Pomyliło ci się. :)

Co do 6 zgadzam sie. Tylko

Co do 6 zgadzam sie. Tylko zostanie to odebrane, ze tata naprawiał jakiś tam samochód a car

A w 15 zdaniu zapomnieli

A w 15 zdaniu zapomnieli wpisać w rozsypankę słowa when

Nom.... hehe dopiero to

Nom.... hehe dopiero to zauwarzyłam :D:D:D:D:D:D:D:D:D

nie ,,jego" samochód tylko

nie ,,jego" samochód tylko ,,swój" samochód

Chyba żle mówisz chłopie

Chyba żle mówisz chłopie