Passive Voice - strona bierna

Passive voice, czyli stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past participle, czyli czasownika w 3 formie. W zdaniu w stronie biernej ważniejszy jest efekt niż sprawca.

Przykładowe zdania w stronie bierniej (passive voice)

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci. Mona Lisa została namalowana przed Leonardo Da Vinci.

Twenty civilians were killed in the bomb explosion. Dwudziestu cywili zostało zabitych w wybuchu bomby.

 

 

Konstrukcja i budowa Passive Voice

Zanim przejdziemy do omawiania budowy Passive Voice, musimy zrozumieć czym różni sie strona czynna od strony biernej.

Weźmy pod lupę zdania:

Monica wrote a book. Monika napisała książkę.

Jest to typowe zdanie w Past Simple w stronie czynnej. Składa się z podmiotu (kto), czasownika (co robi) i dopełnienia. Na początku mamy.

A book was written. Książka została napisana.

Drugie zdanie jest w stronie biernej. Nie jest istotne kto coś zrobił, ważny jest efekt (powstała książka). Jeśli chcielibyśmy dodać kto wykonał czynność, musielibyśmy dodać 'by Monica'.

A book was written by Monica. Książka została napisana przez Monikę.

A teraz przyjrzyjmy się budowie zdania w passive voice.

Podmiot + czasownik posiłkowy w odpowiednim czasie + główny czasownik s III formie + kto wykonał czynność (opcjonalnie)

 

It was stolen by her. To było skradzione przez nią.

It (podmiot) was (czasownik posiłkowy w Past Simple) stolen (3 forma czasownika) by her.

Lots of wolves have been seen in the streets. Ludzie widzieli wiele wilków na ulicy.

Lots of wolves (podmiot) have been (czasownik posiłkowy w Present Perfect) seen (trzecia forma od see - nieregularny) in the streets

przykładowe zdanie w passive voice w angielskim

Przykładowy tekst z użyciem Passive Voice.

 

Zastosowanie Passive Voice

Passive Voice czyli strona bierna jest dość często wykorzystywana w języku angielskim. Szczególnie często pojawia się w zdaniach formalnych oraz oficjalnych pismach. Jest to spowodowane faktem, że wnosi bezstronność i obiektywizm oraz kładzie nacisk na fakt wykonania czynności, a nie na to kto ją wykonał.

Poniżej znajduje się opis sytuacji, w jakich stosuje się tę formę gramatyczną.

  • Kiedy podmiot jest nieznany lub może być łatwo rozpoznany z kontekstu:

Someone stole my bike. My bike was stolen.

Ktoś ukradł mój rower Mój rower został skradziony - podmiot nieznany.

  • Do wyrażania rzeczy w sposób bardziej sformalizowany. Strona bierna jest stosowana wtedy bardzo często:

We made some mistakes. Some mistakes were made.

Popełniliśmy błędy Błędy zostały popełnione

  • Kiedy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje:

The Minister will open the new school tomorrow. The new school will be opened tomorrow.

Minister otworzy jutro nową szkołę Jutro nowa szkoła zostanie otwarta - Podkreślamy fakt otwarcia szkoły, to że zrobi to minister jest niezbyt ważne.

  • Kiedy z jakichś powodów (z uprzejmości, chęci bycia taktownym, etc.) nie chcemy wspominać o podmiocie:

I will reduce salaries of all workers. Salaries of all workers will be reduced.

Obniżę pensje wszystkich pracowników Pensje wszystkich pracowników zostaną obiżone. - Unikamy w ten sposób bezpośredniej odpowiedzialności.

 

Czasowniki modalne w stronie biernej

Podobnie wygląda to z użyciem czasowników modalnych:

can/can't
could/couldn't
may/may not
might/mightn't
should/shouldn't
ought to
must/mustn't
be III forma
(past participle)

A: You must do it
P: It must be done

A: You should have told them
P: They should have been told

 

Passive Voice w poszczególnych czasach - tabelka

Strona bierna tablelka - formy Active i Passive w poszczególnych czasach angielskich:

Tense Active Voice Passive Voice
Simple Present keeps is kept
Present Continuous is keeping is being kept
Simple Past kept was kept
Past Continuous was keeping was being kept
Present Perfect has kept has been kept
Past Perfect had kept had been kept
Future will keep will be kept
Conditional would kept would be kept
Perfect Conditional would have kept would have been kept
Perect participle having kept having been kept
Modal verbs must keep must be kept
  should keep should be kept
  must have kept must have been kept

 

Zastosowanie strony biernej w czasach Continuous

Warto zwrócić uwagę w jaki sposób przerabia się stronę czynną na bierną w czasach Continuous, gdyż sprawia to wiele kłopotów osobom uczącym się języka angielskiego.

Charakterystycznym elementem czasów Continuous jest występowanie czasownika z końcówką -ing poprzedzonego odmienionym czasownikiem być - be. Występuje to zarówno w stronie czynnej, jak i biernej, z tym że w biernej czasownik być przyjmuje zawsze formę being. Następnie dodajemy III formę czasownika właściwego i mamy gotowe zdanie. Przyjrzymy się przykładom:

Czas Continuous:

A: They are watching the movie
P: The movie is being watched - by zachować czas Continuous, musimy czasownik To BE dać w tym samym czasie co z zdaniu Active, czyli BE + czasownik w formie ING

A: They are building two houses
P: Two houses are being built

 

Przykładowe zdania w stronie biernej z podziałem na czasy

Poniżej znajduje się wiele przykładów zdań w stronie biernej z tłumaczeniami, podzielonymi na poszczególne czasy

W każdym z czasów, zamieściliśmy po dwa przykładowe zdania w passive voice wraz z tłumaczeniami. Mamy nadzieję, że teraz tworzenie zdań w stronie biernej pójdzie wam znacznie lepiej!

Czas Przykładowe zdanie w stronie biernej Tłumaczenie
Present simple

Wine is made from grapes.

Many toys are made in China.

Wino wytwarzane jest z winogron.

Wiele zabawek jest wykonane w Chinach.

Present Continuous

The signed documents are being sent right now.

I am being sent to work in the Warsaw office.

Podpisane dokumenty są wysyłane w tej chwili.

Jestem skierowany do pracy w biurze w Warszawie.

Past simple

We were invited to speak at the conference.

My phone wasn't fixed yesterday.

Zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia na konferencji.

Mój telefon nie został jeszcze naprawiony.

Past Continuous

They were being interrogated when I called.

Tim's car was being washed while he was in the mall shopping.

Byli przesłuchiwany gdy zadzwoniłem.

Tomka samochód był myty, podczas gdy on był w centrum handlowym.

Future (will)

The documents will all be signed by next month.

The brochure will be finished next month.

Wszystkie dokumenty będą podpisane do przyszłego miesiąca.

Broszura będzie gotowa w przyszłym miesiącu

Future (be going to)

The opera is going to be built within the next three years.

New blocks of flats are going to be built in our neighborhood.

Opera ma być zbudowana w ciągu najbliższych trzech lat.

Nowe bloki będą budowane w naszym sąsiedztwie.

Present perfect

That company has been sold for $2 million.

Dinner has been served.

Tamta firma została sprzedana za 2 miliony dolarów.

Obiad został podany.

Past perfect

The new manager had been hired before we left the company.

I wondered why I hadn't been invited.

Nowy menedżer był zatrudniony zanim odeszliśmy z firmy.

Zastanawiałem się, dlaczego nie zostałem zaproszony.

Future perfect

The crates will have been loaded by then.

Your bike will have been repaired by 5pm.

Skrzynie zostaną załadowane do tego czasu.

Twój rower będzie naprawiony przed 17.00.

Modalne: can/could

A passport can only be issued at the embassy.

You could have been badly hurt.

Paszport może być wydany tylko w ambasadzie.

Mogłeś został poważnie ranny.

Modalne: have to

A babysitter has to be arranged for this evening.

Tim’s travel plans have to be arranged by May.

Opiekunka musi być załatwiona na ten wieczór.

Plany podróży Tima mają być ustalone do maja.

Modalne: must

Criminals must be stopped before they commit new crimes.

Seat belts must be worn.

Przestępcy muszą zostać zatrzymani przed popełnieniem nowych przestępstw.

Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte.

 

Ćwiczenie sprawdzające znajomość Passive Voice

Utwórz stronę bierną:


They built a house

Our uncle takes Susan to hospital

We have cleaned the car

The policemen helped the children

A robber has broken the window of the shop

Mr Jones is watching the film

Someone has stolen my car

Has anyone done the homework?

They are building a new house

I lost 35 quid

You should have taken an umbrella

You should have taken an umbrella


 


Comments

Hej, mam pytanko dotyczące

Hej, mam pytanko dotyczące ćwiczeń, a w zasadzie ostatniego przykładu.
"You should have taken an umbrella"
Dlaczego poprawną odpowiedzią jest: "An umbrella should have been taken" a nie ...an umbrella should has been taken.. Umbrella to liczba pojedyncza.
Proszę o odpowiedz :)

Niezarejestrowana

Niezarejestrowana czytelniczka wrote:
Hej, mam pytanko dotyczące ćwiczeń, a w zasadzie ostatniego przykładu.
"You should have taken an umbrella"
Dlaczego poprawną odpowiedzią jest: "An umbrella should have been taken" a nie ...an umbrella should has been taken.. Umbrella to liczba pojedyncza.
Proszę o odpowiedz :)

Ponieważ po czasownikach modalnych jakim jest 'should' wstawiamy bezokolicznik .

Przykłady zdań w stronie

Przykłady zdań w stronie biernej dużo dają, gdyż dzięki temu widzimy jak buduje się zdania w poszczególnych czasach. To wraz z opisem, daje nam pogląd jak powinna wyglądać strona bierna. Niemniej do pełni szczęścia brakuje ćwiczeń z passive voice, bo to wpisywanie z active na passive nie jest wystarczające i w sumie za trudne dla osób, które dopiero się uczą. Dużo lepsze byłyby ćwiczenia wyboru, gdzie można by poćwiczyć stronę bierną.

Strona bierna w języku

Strona bierna w języku angielskim nie jest taka trudna. Na początku może się tak wydawać, gdyż w Polsce uczymy się najpierw wielu czasów, później dopiero biernej i nagle się okazuje że wszystkie się zmienia i zamienia i nie wiadomo o co chodzi. A wg mnie wystarczy podejść do tego tak, że wziać tylko 3 główne czasy i na nich ćwiczyć najpierw passive voice. Czyli Present Simple, Present Continuous i powiedzmy Past Simple. Porobić kilka ćwiczeń by skumać jak się zmienia infinitive, jak gerund, jak past. I jak się je opanuje, to dopiero zabrać się na Present Perfect.

Strona bierna angielski to

Strona bierna angielski to chyba najtrudniejsza rzecz do opanowania jak ktoś się uczy języka angielskiego. Ja niby rozumiem ale i tak jak widzę na teście strona bierna to dostaję skurczy zastawki sercowej.