Przysłówek

Przysłówek - (ang. adverb) jest to część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje przeważnie z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Zazwyczaj odpowiada na pytanie "jak".

Przykłady przysłówków w języku angielskim: Mariah sings beautifully. Tom is extremely clever.

Przysłówki używamy w następujących sytuacjach:

 • określenie jak coś się stało - She walks (how?) quickly.
 • gdzie lub kiedy coś się wydarzyło - I met her (when?) yesterday.
 • by wzmocnić lub osłabić znaczenie przymiotnika - Dave eats (degree?) more slowly than his wife.

Przysłówki są zazwyczaj tworzone od przymiotników poprzez dodanie "LY" na końcu wyrazu.

Adjective slow quick soft sudden gradual
Adverb slowly quickly softly suddenly gradually

Przymiotniki, które kończą się "y", przy tworzeniu przymiotnika, zamienia się "y" na "i"

np: Happy - happily Heavy - heavily Przysłówki, które mają taką samą formę jak przymiotniki: fast - fast late - late early - early

 

Przysłówki odpowiadają na pytania:

 • HOW? (jak?) He came here quickly.
 • WHEN? (kiedy?) He came here this morning.
 • IN WHAT MANNER? (w jaki sposób?) He said angrily.
 • WHERE? (gdzie?) He came here.

Przysłówki mogą opisywać:

 • Przymiotnik It was immensely difficult. (To było niezwykle trudne)
 • Czasownik I walk fast. (Chodzę szybko.)
 • Inny przysłówek I wake up very early. (Budzę się bardzo wcześnie.)

 

Niektóre przysłówki możemy rozpoznać po końcówce –ly. Jednak znaczna większość z nich, jest rozpoznawana na podstawie ich relacji z poszczególnymi elementami zdania.

Przysłówek może przyjmować różne pozycje w zdaniu. Wyróżniamy trzy główne pozycje (w zależności od znaczenia, jakie ma nadawać zdaniu):

 

 1. Na początku zdania:

 Tę pozycję najczęściej przyjmują przysłówki:

 • tzw. łączące zdania (ang. connecting adverbs), takie jak np.:

 

then, next, however, furthermore, nonetheless, etc.

 

First I wake up. Then I eat breakfast.

You are smart! However, you haven’t predicted that.

Furthermore, I stopped drinking coffee.

 

 • komentujące lub wyrażające postawę, takie jak np.:

unfortunately, surprisingly, in my opinion, stupidly, certainly, maybe, perhaps, etc.

Unfortunately, we could do nothing to help him.

Luckily for me, he reached the place of destination on time.

Perhaps we will sent 2000 British navies.

 

 • niektóre przysłówki częstotliwości, takie jak np.:

occasionally, normally, frequently, often, sometimes and usually.

Occasionally I take my wife to the cinema and we watch movies for hours.

Sometimes I think that I would like to be someone else.

Usually I go to work on foot.

* Czasami przysłówki mogą pojawić się na początku zdania rozkazującego, np.:

always and never.

Always listen to your parents!

Never talk to strangers!

 

 • niektóre przysłówki miejsca*, takie jak np.:

here, there, etc.

Here you are!

There you go!

*pozycja szczególnie stosowana w dziełach literackich lub gdy stosujemy inwersję stylistyczną:

He went downstairs.

Downstairs he went.

 

 • niektóre przysłówki czasu, takie jak np.:

today, afterwards, in September, soon, every week, nowadays

Today I am going to Warsaw and Cracow.

Every week we meet at the pub and talk about our kids.

Nowadays young people prefer their friends to family.

 

 1. W środku zdania:

Gdy:

 • pojawia się czasownik to be, to przysłówek następuje po nim:

 

I am often late for school.

She’s sometimes rude.

 

 • pojawia się inny czasownik, wtedy przysłówek stosujemy po podmiocie zdania:

 

I sometimes like to cook something.

She often walked home alone.

 

 • pojawia się czasownik posiłkowy, to przysłówek znajduje się po czasowniku posiłkowym:

 

I have never been to Russia.

She has indisputably enjoyed the party.

He was definitely hoping to meet her.

She will probably fall down.

 

 • pojawiają się dwa czasowniki posiłkowe, to przysłówek wstawiamy pomiędzy nimi:

 

Our parents would always have been abused if I hadn’t gone to the police.

I have secretly been serving my country.

 

Tę pozycję najczęściej przyjmują przysłówki:

 • Częstotliwości, takie jak np.:

sometimes, often, rarely, seldom, frequently, etc.

I sometimes smile at people and they smile back.

How often do you go to church?

I seldom visit my parents.

 

 • Przysłówki wyrażające pewność, takie jak np.:

certainly, definitely, probably, undoubtedly, surely, etc.

He is definitely not the one I saw..

I will probably go there tomorrow.

She is surely sick.

 

 • Przysłówki wyrażające kompletność danej czynności, takie jak np.:

completely, practically, almost, nearly, quite, rather, partly, sort of, kind of, more or less, hardly, scarcely, etc.

He has almost done it.

I nearly believed you.

It was rather a difficult situation.

 

 • Przysłówki wyrażające opinię dotyczącą danej czynności lub sytuacji, takie jak np.:

constantly, patiently, stupidly, foolishly, cleverly, fortunately, disappointingly, etc.

I stupidly pressed the button and it broke down.

She constantly looks at his picture.

I was fantastically successful.

 

 • Przysłówki skupiające się na poszczególnym elemencie zdania, takie jak np.:

also, just, even, only, mainly, mostly, either, or, neither, nor.

I am also coming to the party.

Your son just needs more attention.

I neither understand nor care him.

 

 • Przysłówki sposobu, odpowiadające na pytanie how?:

angrily, happily, slowly, suddenly, noisily, quietly, softly, etc.

I angrily spat in his face and went out.

She happily looked at me and blushed.

I have quietly entered the room.

 

 1. Na końcu zdania:

Tę pozycję najczęściej zajmują:

 • Przysłówki sposobu, odpowiadające na pytanie how?:

angrily, happily, slowly, suddenly, noisily, quietly, softly, etc.

Mum read the book slowly.

Dad put the baby down gently.

I will never forget you,’ she said softly.

 

 • Przysłówki miejsca, odpowiadające na pytanie where?:

upstairs, around, back, to bed, in London, below, under, underneath, etc.

I am upstairs.

We have lived in London.

I am back.

 

 • Przysłówki czasu i częstotliwości (określone), takie jak np.:

today, afterwards, in November, last year, finally, before, eventually, already, soon, still, last, daily, weekly, every year.

I have seen Jane today.

I haven’t seen you before.

Our family organizes Christmas in November.

 

 • Przysłówki częstotliwości (nieokreślone):

once in a while, usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally

They visit us once in a while.

We go to the movies quite often.

I visit my grandparents occasionally.

*stosowane na końcu, gdy są ważne w wypowiedzi

 

 • Kolejność stosowania przysłówków na końcu zdania:

Sposób miejsce czas

Put the baby in the cradle at once!

Sam studied hard last week.

The Animals didn’t perform well at the city last year.

przysłówki po angielsku

Ćwiczenie

Rozwiąż test - przymiotniki i przysłówki