Should, ought to

Czasownik "should" oznacza "powinno się" i należy do grupy czasowników modalnych. Oznacza to, że nie zachowuje się jak zwykły czasownik i obowiązują go pewne zasady.

W przeciwieństwie do zwykłych czasowników, kiedy to w czasie Present Simple dodajemy "-s" w 3 osobie liczbie pojedycznej, przy czasownikach modalnych, ta zasada nie obowiązuje:

 • She should go to work. [Ona powinna iść do pracy.]
 • She works every day. [Ona pracuje codziennie.]
 • He should get up [Powinien wstać]
 • He gets up at 6 am [On wstaje o 6 rano]

Nie możemy natomiast powiedzieć

 • Kate shoulds eat breakfast.

Tworzenie pytań z should

Kolejna rzecz warta zapamiętania to tworzenie pytań poprzez inwersję, a nie dodanie operatora do/does.

 • She should stop eating so much sweets. [Ona powinna przestać jeść tyle słodyczy.]
 • Should she stop eating so much sweets? [Czy ona powinna przestać jeść tyle słodyczy?]
 • Should we stay or should we go? [Powinniśmy iść czy zostać?]

Tworzenie przeczeń z should

Analogicznie, skoro nie używamy operatora do/does w pytaniu, nie stosujemy go w przeczeniu:

 • She shouldn't (should not) go there. [Nie powinna tam iść]
 • You shouldn't (should not) talk to her. [Nie powinieneś z nią rozmawiać]

 

Konstrukcja użycia should

Zdanie twierdzące:

I should + bezokolicznik powinieniem/powinnam
you should + bezokolicznik powinieneś/powinnaś
he/she/it should + bezokolicznik powinien/powinna/powinno
we should + bezokolicznik powinniśmy/powinnyśmy
you should + bezokolicznik powinniście/powinnyście
they should + bezokolicznik powinni/powinny

 

Przeczenie:

I should not = I shouldn't + bezokolicznik nie powinienem/nie powinnam
you should not = you shouldn't + bezokolicznik nie powienienieś/nie powinnaś etc.
she should not = you shouldn't + bezokolicznik nie powinna etc.

 

Pytanie:

Should I + bezokolicznik? Powinienem/Powinnam?
Should you + bezokolicznik? Powinieneś/Powinnaś? etc.
Should he + bezokolicznik? Powinien?

 

Should / ought to ("powinno się")

"Should" (bez TO) oraz "ought to" (zawsze z TO) mają bardzo zbliżone znaczenie. Oba czasowniki tłumaczy się jako "powinno się", niemniej uznaje się, że "ought to" jest jakby mocniejsze.

 • You look hungry. You should eat something. / You ought to eat something. [Wyglądasz na głodną. Powinnaś coś zjeść.]

Analogicznie do wcześniej omówionych czasowników modalnych istnieje struktura should have done, wyrażająca jakąś czynność, którą powinniśmy byli zrobić w przeszłości ale nie zrobiliśmy.

 • I failed my exam. I should have studied harder. [Oblałem egzamin. Powinienem był się więcej uczyć.]

Ought to = should

 • You look hungry. You ought to [should] eat something.
 • I failed my exam. I ought to [should] have studied harder.

If...... should....

 • If Kate phones me back, tell her I’m working. [Jeśli Kasia oddzwoni, powiedz jej, że pracuję.]

Jest to zdanie w I okresie warunkowym.

 • If Kasia should phone me back, tell her I’m working.
 • Should Kasia phone me back, tell her I’m working.

Zdanie te są bardzo podobne do pierwszego, ale w tym wypadku osoba, która czeka na telefon od Kasi jest mniej przekonana, że Kasia jednak oddzwoni.

 

 

Ćwiczenia gramatyczne

Uzupełnij zdania słowami "should" lub "ought to"

Nie stosuj skrótów typu dont't.
1. I stay or I go.

2. Children [przeczenie] to cross the road alone.

3. I told him that he leave but he wouldn't listen

4. Tom to be in the garden.

5. you need any help, just let me know.

6. If I were you, I leave. [w tym zdaniu mogłoby być użyte również "would"]