Fiszki - Czasowniki nieregularne

Słownictwo - Irregular Verbs - Fiszki:

 

Fiszki: czasowniki nieregularne

alto
tall

 
 
1/44

English Polish
abide abode / abided abode / abided zostać wierny czemuś, trwać na
arise arose arisen powstać
awake awoke / awaked awoken obudzić się
be was, were been być
bear bore borne / born nieść, (u)rodzić, urodzony
beat beat beaten bić, tłuc, uderzać
become became become stać się
begin began begun rozpocząć
bend bent bent zgiąć, skręcić
bet bet / betted bet / betted stawiać
bid bid / bade bid / bidden zaproponować (ile)
bind bound bound wiązać
bite bit bitten kąsać, ugryźć
bleed bled bled krwawić
bless blest blest (po)błogosławić, wielbić
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
bring brought brought przynieść
broadcast broadcast / (us) broadcasted broadcast / (us) broadcasted nadawać
build built built budować
burn burnt burnt płonąć, palić
burst burst burst pękać, rozerwać
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać
catch caught caught złapać
choose chose chosen wybrać
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
creep crept crept czołgać się
cut cut cut krajać, ciąć
deal dealt dealt prowadzić rozmowy
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn ciągnąć, rysować
dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven gnać, jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fling flung flung rzucić
fly flew flown latać (lecieć)
forbid forbade forbidden zabronić
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen marznąć
get got got / (us)gotten otrzymywać, dostawać
give gave given dawać
go went gone iść, jechać
grind ground ground mleć
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
heave hove / heaved hove / heaved podnieść
hew hewed hewed / hewn ciąć, sklejać
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzyć, trafić
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić się, boleć
keep kept kept trzymać
kneel knelt / (us) kneeled knelt / (us) kneeled uklęknąć
knit knit / knitted knit / knitted robić na drutach
know knew known znać, wiedzieć
lay laid laid położyć
lead led led prowadzić
leap leapt / (us) leaped leapt / (us) leaped skakać
learn learned / (us) learned learnt / (us) learned uczyć się
leave left left opuszczać, zostawiać
lend lent lent pożyczyć
let let let zostawiać, pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit / lighted lit / lighted zapalać
lose lost lost zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać się
mow mowed mown / mowed kosić, strzyc
overcome overcame overcome pokonywać
pay paid paid płacić
put put put położyć, dawać
read read read czytać
rid rid rid pozbywać się
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć
run ran run biegać
saw sawed sawn / (us) sawed ciąć piłą
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set umieszczać
sew sewed sewn szyć
shake shook shaken trząść
shear sheared shorn / sheared ciąć
shed shed shed zrzucać
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown / showed pokazywać
shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken skurczyć się
shut shut shut zamknąć
sing sang sung śpiewać
sink sank / (us) sunk sunk / (us) sunken tonąć
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
sling slung slung cisnąć
slink slunk slunk skradać się
slit slit slit rozcinać
smell smelt / (us) smelled smelt / (us) smelled wąchać, pachnieć; cuchnąć
smite smote smitten uderzyć
sow sowed sown / sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed sped / (us) speeded sped / (us) speeded śpieszyć się
spell spelt / (us) spelled spelt / (us) spelled literować
spend spent spent wydawać, spędzać
spill spilt / spilled spilt / spilled rozlewać
spit spat / (us) spit spat / (us) spit pluć
split split split rozszczepiać
spoil spoilt / spoiled spoilt / spoiled zepsuć
spread spread spread rozpostrzeć
spring sprang sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck kleić, trącać
sting stung stung użądlić
stink stank / stunk stunk śmierdzieć
strew strewed strewn / strewed posypywać
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck / (us) stricken uderzać, strajkować
string strung strung rozpinać, ciągnąć
strive strove striven usiłować
swear swore sworn przysięgać, kląć
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swellen / swelled spuchnąć, zwiększyć
swim swam swum pływać
swing swung swung machać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn rwać
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
thrive throve / thrived thriven / thrived powodzić się, prosperowac
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust włożyć, trącać
tread trod trodden deptać
understand understood understood rozumieć
wake woke / waked woken / waked obudzić (się)
wear wore worn nosić
weave wove / weaved woven / weaved tkać
weep wept wept płakać
win won won zyskać, wygrać
wind wound / winded wound / winded kręcić
withdraw withdrew withdrawn ściągnąć; odwołać, wybrać
withhold withheld withheld wyprzeć, zatrzymać, zataić
wring wrung wrung wysysać, łamać
write wrote written pisać