Present Simple

present simple przykładowe zdania

Present Simple jest stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Używany jest w nagłówkach gazet, narracji oraz do określenia przyszłości, jeżeli czynności objęte są rozkładem lub harmonogramem.

Present Simple jest zazwyczaj stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Używany jest w nagłówkach gazet, narracji oraz do określenia przyszłości, jeżeli czynności objęte są rozkładem, harmonogramem lub planem (np. odjazdy pociągów, koncerty, mecze)

 

Przykładowe zdania w czasie Present Simple

I like football. Lubię piłkę nożną.

She doesn't work. Ona nie pracuje

Does she have a brother? No, she doesn't. Czy ona ma brata? Nie, nie ma.

He plays tennis very well. On dobrze gra w tenisa.

The match starts at 12.30. Mecz zaczyna się o 12.30.

I always do my homework. Zawsze odrabiam zadania domowe.

It doesn't work! To nie działa!

Kate never works. Kasia nigdy nie pracuje.

The train leaves at 5 o'clock. Pociąg odjeżdza o godzinie 17.

She doesn't like swimming. Ona nie lubi pływania [po czasownikach typu: like, dislike, love, hate, enjoy wymagana jest forma gerund - z końcówką ING]

 

Konstrukcja czasu Present Simple

Budowa czasu Present Simple nie jest skomplikowana. Zdanie składa się z podmiotu, czyli np. osoby oraz czasownika w formie podstawowej.
Do trzeciej osoby liczby pojedynczej dodaje się 's' do czasownika, a pytania i przeczenia buduje się z zastosowanem operatora 'do'. Szczegóły budowy zdań twierdzących, przeczączych i pytań znajdują się poniżej:

 

Tworzenie twierdzeń w Present Simple

Podmiot (określnik częstotliwości) * czasownik w bezokoliczniku

I

You

She / he / it

often

always

sometimes

work

play

works

We

You

They

never

always

sometimes

do

learn

swim

* określnik częstotliwości nie jest konieczny, niemniej często stosowany w czasie Present Simple.

 

Dodawanie 's' w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)

W trzeciej osobie liczby pojedyńczej dodaje się do czasownika s.

 • I work - she works
 • I play - he plays
 • we sleep - Tom sleeps

W wypadku gdy słowo kończy się na: ss, sh, ch, x, o, s, dodajemy es zamiast s

 • I kiss - he kisses (es po ss)
 • you watch - she watches (es po ch)
 • This suit matches my shoes. (es po ch)
 • She goes shopping every day but at weekends she doesn't, she relaxes.

Gdy słowo kończy się na y zmieniamy na ies, za wyjątkiem czasowników, które przed y mają samogłoskę. 

 • I copy - she copies (y zamieniamy na ies)
 • I play - she plays (przed y jest samogłoska)
 • you obey - she obeys (przed y jest samogłoska)

 

I go to school. Chodzę do szkoły.
You play the piano very well. Ty bardzo dobrze grasz na pianinie.
He goes to dentist twice a year. On chodzi do dentysty dwa razy do roku.
She tries to understand Maths. Ona próbuje zrozumieć matematykę.
It always rains in autumn. Zawsze jesienią pada deszcz.
We like learning English. My lubimy naukę języka angielskiego.
They speak German. Oni mówią po niemiecku.
My dog often barks. Mój pies często szczeka.
These boys play football every Saturday. Ci chłopcy grają w piłkę nożną w każdą sobotę.

 

Tworzenie przeczeń w Present Simple

Budowa zdania przeczącego polega na dodaniu operatora między osobę a czasownik w bezokoliczniu: „don’t” (wszystkie osoby oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej) lub „doesn’t” (tylko 3 os. l.p., czyli he, she, it)

podmiot + do not (don't) + orzeczenie (bezokolicznik) + reszta zdania (dla osób I, you, we, they oraz rzeczowników w l.mn.)
podmiot + does not (doesn't) + orzeczenie (bezokolicznik) + reszta zdania (dla osób he, she, it oraz rzeczowników w l.poj.)

Podmiot do/does + not czasownik w bezokoliczniku

I

You

She / he / it

do not

do not

does not

work

go

play

We

You

They

do not

play

work

sit

 

Stosowanie skrótów w przeczeniach

W przeczeniach rzadko stosuje się pełne wersje "do not" czy "does not". Zazwyczaj skracamy

 • "do not"- "don't" 
 • "does not" - "doesn't"

I do not drink much coffee = I don't drink much coffee.

He does not play bridge very well = He doesn't play bridge very well.

 

I don't go to school. Nie chodzę do szkoły.
You don't play the piano very well. Ty nie grasz na pianinie bardzo dobrze.
He doesn't go to dentist twice a year. On nie chodzi do dentysty dwa razy do roku.
She doesn't try to understand Maths. Ona nie próbuje zrozumieć matematyki.
It doesn't rain in autumn. Jesienią nie pada deszcz.
We don't like learning English. My nie lubimy nauki języka angielskiego.
They don't speak German. Oni nie mówią po niemiecku.
My dog doesn't bark often. Mój pies nie szczeka często.
These boys don't play football every Saturday. Ci chłopcy nie grają w piłkę nożną w każdą sobotę.

 

Tworzenie pytań w Present Simple

Pytania w języku polskim często zaczynają się od słówka „czy”, np. „Czy lubisz sporty?” albo „Czy chodzisz na basen w każdy piątek?”. W języku angielskim istnieje tak jakby odpowiednik naszego „czy”, który musi zawsze znajdować się na początku pytania. By nie było zbyt łatwo, w angielskim istnieją dwie wersje „czy” zależne od tego w jakiej osobie jest podmiot. Dla 2 osoby w liczbie pojedynczej stosuje się operator 'does', a dla każdej innej, operator 'do'.

Do/Does Podmiot Czasownik w bezokoliczniku

Do

Do

Does

I

you

she / he / it

watch?

play?

eat?

Do

we

you

they

paint?

work?

smoke?

 

Does she go to school? Czy ona chodzi do szkoły?
Do these boys play football every Monday? Czy ci chłopcy grają w piłkę nożną w każdy poniedziałek?
Do they speak French? Czy oni mówią po francusku?
Do you like learning English? Czy wy lubicie naukę języka angielskiego?
Do you play the piano very well? Czy ty bardzo dobrze grasz na pianinie?
Does she go to dentist once a month? Czy ona chodzi do dentysty raz w miesiącu?
Does it always rain here? Czy tu zawsze pada deszcz?
Does your dog often bark? Czy twój pies często szczeka?
Does he try to understand women? Czy on próbuje zrozumieć kobiety?

 

Krótkie odpowiedzi do pytań typu "tak" / "nie"

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów do / does (odpowiedź twierdząca - tak) lub don't / doesn't (odpowiedź przecząca - nie).

Przykładowe zdania:

Do you read books?  Yes, I do. / No, I don't. Czytasz książki? Tak. / Nie.

Does you father play football? Yes, he does / No, he doesn't. Czy twój tata gra w piłkę? Tak. / Nie.

Do you speak Polish? Yes, we do. / No, we don't. Czy mówicie po polsku? Tak. / Nie.

 

Więcej na temat pytań i odpowiedzi yes/no: Yes/No questions

 

Zdania pytające z zaimkiem pytającym (who, what, where, itd)

Czasami nie wystarczy zadanie pytania zaczynającego się od słowa "czy" (czyli standardowo "do you...? does she...?), używamy wtedy zaimków pytających wstawianych na początku zdania:

Zaimki pytające (who, what, where, itd)

 • how long - jak długo
 • how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
 • how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
 • what - co, jaki, jaka, jakie
 • where - gdzie
 • which - który
 • which way - którędy
 • who - kto when - kiedy
 • whose - czyj, czyja, czyje
 • why - czemu, dlaczego​

Where do the boys play? Gdzie bawią się chłopcy?

What do you like? Co lubisz?

What do they like for breakfast? Co chcą na śniadanie?

Who do you like? Kogo lubisz?

What does he read? Co on czyta? (co lubi czytać, co czytuje - nie w danej chwili - ogólnie)

 

Zastosowanie czasu Simple Present 

Czas teraźniejszy prosty, wbrew swojej nazwie, nie jest związany jedynie z teraźniejszością. Używany jest do mówienia o czynnościach zwyczajowych, powtarzanych, typowych, charakterystycznych, nawykach, mających charakter stały, ciągły, nieprzerwany od bliżej nieokreślonego momentu w przeszłości, poprzez teraźniejszość, do bliżej nieokreślonego momentu w przyszłości, mających charakter powtarzający się z różną częstotliwością od bliżej nieokreślonego momentu w przeszłości, poprzez teraźniejszość, do bliżej nieokreślonego momentu w przyszłości, np.

 • I drink much tea. Pijam dużo herbaty (taki mam zwyczaj, lubię herbatę)
 • I speak Polish. Mówię po polsku
 • I visit my grandma every Saturday. Każdej soboty odwiedzam babcię (taki mam zwyczaj, zawsze tak robiłem, pewnie będę kontynuował)
 • She drinks a lot. Ona dużo pije. (taki ma nawyk, może nadużywa alkoholu)
 • I live in Poland. Mieszkam w Polsce. (Mieszkam w Polsce od jakiegoś nieokreślonego w zdaniu momentu w przeszłości do tej chwili. Zakładam także, iż będę tu mieszkać nadal w przyszłości.)
 • I go to church every Sunday. Chodzę do kościoła w każdą niedzielę. (Postępowałem tak w przeszłości i postępuję nadal w teraźniejszości. Prawdopodobnie w ten sam sposób będę również postępować w przyszłości)
 • I smoke. Palę papierosy. (Czynność będąca zwyczajem (ze względu na ich charakter powtarzający się; robię to od jakiegoś nieokreślonego momentu w przeszłości do tej chwili. Prawdopodobnie będę to też robić w przyszłości, a czynność palenia wykonywana jest w określonych odstępach czasowych i stanowi nawyk.)

Skoro czasu Present Simple używa się do opisywania zjawisk o charakterze stałym, jest on idealny do opisania wszelakiego rodzaju zjawisk fizycznych, przyrodniczych czy chemicznych (ze względu na ich charakter stały)

 • The sun sets in the west. Słońce zachodzi na zachodzie (stan rzeczy - działo się tak w przeszłości, dzieje się w teraźniejszości i zakładamy, iż będzie się również działo w przyszłości, gdyż zjawisko to traktujemy jako stały, niezmienny pewnik.

Dodatkowe użycie czasu Present Simple:

 • w nagłówkach prasowych (mimo iż w większości wypadków wydarzenie miało miejsce w przeszłości), np. Mass Murderer Escapes! Seryjny morderca ucieka! [W rzeczywistości czynność się już wydarzyła - morderca uciekł przed pojawieniem się wiadomości w prasie.];
 • w narracji, podczas opowiadania dowcipów i w trakcie relacji sportowych, zamiast czasu Past Simple, aby ubarwić opowiadanie (mimo iż czynności miały miejsce w przeszłości), np. So I open the door, look out into the garden and... Więc otwieram drzwi, zaglądam do ogrodu i... [W rzeczywistości czynności się już wydarzyły - drzwi otwarłem i do ogrodu zajrzałem w przeszłości.];
 • przy prezentowaniu wcześniej ustalonego planu, jeśli podajemy godzinę, o której wydarzenie ma mieć miejsce, np. We arrive at 9 a.m. Przyjeżdżamy o 9:00. [W rzeczywistości wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości - dopiero przyjedziemy.];
 • przy podawaniu godziny, o której będzie miało miejsce wydarzenie niezależne od naszej woli (godziny sensów kinowych i programów telewizyjnych, rozkłady jazdy autobusów itp.), np. The film starts at 5 p.m. Film zaczyna się o 17:00. [W rzeczywistości wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości - film dopiero się zacznie.];

 

Czas Present Simple dla czasownika "be" (być)

W sytuacji kiedy w zdaniu pojawia się czasownik "być" (be), reguły z do/does nie obowiązują.

She is a good worker. Jest dobrym pracownikiem (is - jest)

Zdania twierdzące wraz ze skrótami

 • I am (I'm) - ja jestem 
 • you are (you're) - ty jesteś 
 • he is (he's) - on jest 
 • she is (she's) - ona jest 
 • it is (it's) - ono jest / to jest 
 • we are (we're) - my jesteśmy 
 • you are (you're) - wy jesteście 
 • they are (they're) - oni, one są

They're very fast. Oni sa bardzo szybcy.

She is a doctor. Ona jest lekarzem.

 

Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę kolejności podmiotu i orzeczenia.

Is she a good worker? Czy ona jest dobrym pracownikiem? Yes, she is. / No, she isn't. Tak, jest./Nie, nie jest.

 

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie "not" do "be"

 • I am not (I'm not) - ja nie jestem 
 • you are not (you aren't) - ty nie jesteś 
 • he is not (he isn't) - on nie jest 
 • she is not (she isn't) - ona nie jest 
 • it is not (it isn't) - ono nie jest / to nie jest 
 • we are not (we aren't) - my nie jesteśmy 
 • you are not (you aren't) - wy nie jesteście 
 • they are not (they aren't) - oni, one nie są

You aren't a good student. Nie jesteś dobrym uczniem.

My mum isn't a doctor, she is a nurse. Moja mama nie jest lekarzem, jest pielęgniarką.

 

Przysłówki częstotliwości

Ponieważ czas Present Simple wykorzystywany jest do mówienia o czynnościach powtarzających się, charakterystyczne jest dla niego użycie tzw. przysłówków częstotliwości, czyli słów określających w jakich odstępach czasowych czynność się powtarza.

 • always - zawsze 
 • frequently / often - często
 • usually - zazwyczaj
 • sometimes - czasami
 • rarely / seldom - rzadko
 • occasionally - od czasu do czasu
 • hardly ever - prawie nigdy
 • never - nigdy
 • every day / month / year - każdego dnia / miesiąca / roku
 • on Mondays / Tuesdays... (w poniedziałki / wtorki...)
 • three times a day / week / month / year - trzy razy dziennie / tygodniowo / miesięcznie / rocznie)
 • I always study after class. Zawsze uczę się po zajęciach.
 • I usually walk to school. Przeważnie chodzę pieszo do szkoły.
 • I normally get good marks. Zwykle dostaję dobre oceny.
 • I often read in bed. Często czytam w łóżku.
 • I sometimes sing in the shower. Czasami śpiewam pod prysznicem.
 • I occasionally drink alcohol. Czasami piję alkohol.
 • I seldom put salt on my food. Rzadko kładę sól na moje jedzenie.
 • I hardly every get angry. Prawie nikt się nie gniewa.
 • We never eat meat. Nigdy nie jemy mięsa.

 

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu:

Generalna zasada to umieszczanie przysłówków jednowyrazowych pomiędzy podmiotem a orzeczeniem, 

I always get up at 6 o'clock. Zawsze wstaję o 6:00.

a przysłówków dwu- i więcejwyrazowych na końcu zdania, 

I play footbal twice a month. Gram w piłkę nożną dwa razy w miesiącu.

 

Czas Present Simple dla czasowników nieużywanych w czasie Present Continuous

Niektóre czasowniki nie można użyć w czasie Present Continuous, mimo że wydaje się że powinny być użyte właśnie w czasie ciągłym. W takiej sytuacji używamy czasu Present Simple.

Czasowniki te dzieli się na kilka grup:

 • zmysły:  see (widzieć, rozumieć), hear (słyszeć),smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować)
 • emocje, uczucia: admire (podziwiać), dislike (nie lubić), fear (bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (woleć)
 • stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć), expect (oczekiwać), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć), mean (znaczyć), notice (zauważać), realise (zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić), understand (rozumieć)
 • posiadanie: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie)
 • pozostałe: agree (zgadzać się), concern (niepokoić), consist of (składać się z), contain (zawierać), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).

 

Czasowniki modalne w Present Simple.

Czasowniki modalne nie zachowują się jak zwykłe czasowniki. Jeżeli użyjemy ich w zdaniu z trzecią osobą, nie dodajemy do nich 's'.

can (potrafić, móc) -> (w 3 os. l.p.) can (czyli się nie zmienia, a nie jak logika wskazuje: cans)
should (powinno się) -> w 3 os. l.p. nie zmienia się
may (być może) -> nie zmienia się
could -> nie zmienia się

Przykłady z czasownikami modalnymi:

I/She can play the piano. – Ja/Ona potrafi grać na pianinie.
I/She should leave this house. – Ja/Ona powinna opuścić ten dom.
It may be true. – To może być prawda.
You may go now. – Możesz iść.

Ale uwaga! Czasownik „need” (również modalny) w 3 os. l.p. w twierdzeniach (w przeczeniach i pytaniach forma podstawowa) ma na końcu „s”, np. She needs this job. (Ona potrzebuje tej pracy.)

 

Tworzenie pytań z czasownikami modalnymi

Przy tworzeniu pytań z czasownikami modalnymi, nie stosujemy operatora 'do'/'does', tylko inwersję wykorzystując czasownik modalny, czyli zamieniami miejscami czasownik modalny z podmiotem:

She can sing quite well. – Ona potrafi śpiewać dosyć dobrze.
Can she sing? – Czy ona potrafi śpiewać?
I should leave. – Powinienem już iść.
Should I leave? – Czy powinienem już iść?
May I close the window? It’s cold. – Czy mogę zamknąć okno? Jest zimno.

 

Tworzenie przeczeń z czasownikami modalnymi.

Analogicznie do pytań, w przeczeniach również nie stosujemy operatora 'do' ani 'does'. Jest to więc o tyle prostsze, że nie trzeba się przejmować trzecią osobą. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie 'not' do czasownika modalnego.

She can't play the piano. – Ona nie potrafi grać na pianinie.
I shouldn't leave this house. – Ja nie powinnem wychodzić z domu.
It may not be true. – To może nie być prawda.
You can't go now. – Nie możesz teraz iść.
He couldn't be less serious. – On nie mógłby być mniej poważny.

 

Zobacz artykuł o czasownikach modalnych: czasowniki modalne w angielskim

 

Test ze znajomości czasu Present Simple:

Krótki test z Present Simple
 
Zobacz również lekcje mp3 dotyczącą czasu Present Simple Zobacz również lekcję video Present Simple

 


Comments

Świetny pomysł z

Świetny pomysł z wprowadzeniem spisu treści, gdyż nie trzeba szukać po całym artykule, tylko klik i znalezione. Szkoda, że nie wszędzie tak jest, warto byłoby dodać. Sam artykuł również ciekawy, ale jako że ja się zawsze czepiam, za mało ćwiczeń. Według mnie powinien być podział na ćwiczenia z twierdzeniami, pytaniami, przeczeniami i oczywiście mix. Dzięki temu, każdy kto się uczy Present Simple, sprawdził by się na swoim poziomie. Poza tym, świetna strona. Tylko poprawcie wygląd na komputerze - na komórce świetnie się ogląda, ale na komputerze według mnie marnie.

Świetne opracowanie tematu,

Świetne opracowanie tematu, ale brakuje według mnie jednej, dość ważnej informacji, a mianowicie użycie HAVE w czasie Present Simple. Na innnej podstronie jest opisane użycie have got, ale brakuje tu informacji, że w czasie teraźniejszym można powiedzieć

I have a car
Do you have a car?
I don't have a car

Użycie have z do/does ma takie samo znaczenie jak użycie z have got

Has she got a bike? = Does she have a bike?

Czas teraźniejszy prosty, jak

Czas teraźniejszy prosty, jak sama nazwa wskazuje jest prosty. Jeśli ktoś ma kłopoty z tymi kilkoma prostymy regułami, to znaczy że nie poświęcił na niego więcej niż 10 minut w swoim życiu. W przeciwieństwie do polskiego, czas teraźniejszy jest wręcz banalny. Wystarczy dodać S w trzeciej osobie liczbie pojedynczej i jeśli chodzi o twierdzenia - to nie ma więcej reguł. Koniec. Jedna. Dosłownie jedna rguła do zapamiętania. Pytania pewnie są trudniejsze, bo są aż dwie zasady, czyli albo DO albo DOES na początku zdania. Jeśli chodzi o przeczenia, to wstawiamy doesn't w 3 os albo don't w każdej innej, i w sumie to już wszystko ;)

Jeśli zrobicie choć kilka przykładów, kilka ćwiczeń, sami zobaczycie że ten czas nie ma prawa przysparzać żadnych problemów.

Użycie maszynowej wymowy dla

Użycie maszynowej wymowy dla uczących się angielskiego jest nieporozumieniem. Kto określa godzinę w taki maszynowy sposób? NIKT!

po like nie koniecznie musi

po like nie koniecznie musi byc -ing moze byc bezokolicznik

W podanych przykładach nie

W podanych przykładach nie powinno być przypadkiem:
Does she has a brother?

Witam. Nie można powiedzieć

Witam. Nie można powiedzieć 'Does she has...' jako iż 'S' jest już dodane do DO tworząc 'does'. Jeśli to byłoby przeczenie byłaby identyczna sytuacja 'She does not have....'

wydaje mi sie że jednak

wydaje mi sie że jednak powinno być "does she has a car?"jako że w 3 osobie "do"to właśnie "does"

nie moze byc S dwa razy.

nie moze byc S dwa razy. skoro uzyles juz w does to nie moze byc w have. czyli musi byc

Does she work (a nie works)
does he play (a nie plays)
does she have (a nie has)

masz rację.powyżej byłem w

masz rację.powyżej byłem w błędzie.dzięki