Past Simple

Czas Past Simple to czas przeszły prosty opisujący wydarzenia z przeszłości. Mimo, iż jest to jeden z łatwiejszych do nauczenia się czasów, pamiętać należy o kilku regułach przy tworzeniu oraz o czasownikach nieregularnych. Kilka przykładowych zdań w Past Simple:

He was very tired after work. On był bardzo zmęczony po pracy.

Yesterday she worked very hard. Wczoraj pracowała bardzo ciężko.

 

Opis czasu present simple

 

Tworzenie twierdzeń w Past Simple

Utworzenie zdania w czasie Past Simple wymaga użycia drugiej formy czasownika, a więc dodanie ED - jeśli jest to czasownik regularny, bądź użycie drugiej formy czasownika nieregularnego. Niestety czasowników nieregularnych trzeba się nauczyć, gdyż nieregularności występuję w tych najczęściej używanych słowach.

work - workED
play - playED
sleep - slept (nieregularny)

Przykładowe zdanie mogłoby więc wyglądać tak:

I worked hard.
She played tennis.
We slept for 8 hours.

 

Podmiot Czasownik Określenia czasu

I

You

She / he / it

czasownik w drugiej formie (czyli z końcówką -ED), bądź czasownik nieregularny w drugiej formie, np.:

workED, playED, SLEPT (nieregularny)

Yesterday

3 days ago

last summer

We

You

They

czasownik w drugiej formie (czyli z końcówką -ED), bądź czasownik nieregularny w drugiej formie, np.:

likED, visitED, SWAM (nieregularny)

in 2005

4 weeks ago

on Monday

 

Tworzenie przeczeń w Past Simple

 

By stworzyć przeczenie w czasie przeszłym musimy użyć operatora DID (plus NOT). W przeciwieństwie do czasu Present Simple, w każdej osobie jest to ten sam operator i nie wymaga żadnych zmian w trzeciej osobie liczbie pojedynczej. Co istotne, w przeczeniach (i pytaniach), po operatorze pomocniczym DID czasownik wraca do pierwszej formy (a więc bez ED).

We didn't buy a new car.
He did not study at the university.

Podmiot did + not Czasownik (bezokolicznik) Określenia czasu

I

You

She / he / it

did not

(didn't)

czasownik w formie podstawowej, np.: work, have, go, sleep

yesterday

4 years ago

last winter

We

You

They

did not

(didn't)

czasownik w formie podstawowej, np.: be, do, play, write

in 2002

1 week ago

on Friday

 

Tworzenie pytań w Simple Past

 

Tak samo jak w przypadku przeczeń, także w pytaniach używamy operatora pomocniczego DID oraz czasownika w pierwszej formie (czyli bez końcówki ED). Zaczynamy zdanie od DID, następnie dodajemy podmiot (kto?) i czasownik w pierwszej formie (co?)

Did she work yesterday?
Did you play tennis?

Did Podmiot Czasownik (bezokolicznik) Określenia czasu
Did

I

You

She / he / it

czasownik w formie podstawowej, np.: see, watch

last Tuesday

5 minutes ago

some time ago

Did

We

You

They

czasownik w formie podstawowej, np.: paint, eat

in January

4 months ago

a minute ago

 


Określniki czasu

 • yesterday - wczoraj
 • 3 days ago - 3 dni temu
 • last summer - zeszłego lata
 • in 1999 - w 1999
 • when kids were young - kiedy dzieci były małe
I did my homework yesterday. (DID tutaj to druga forma czasownika DO - do homework - odrobić zadanie domowe, a nie operator DID!!!) - Odrobiłem wczoraj zadanie domowe.
We saw a great movie at the cinema 3 days ago. 3 dni temu widzieliśmy świetny film w kinie.
Monica and Tim got married last summer. Monika i Tomek pobrali się zeszłego lata.
Did she steal a bike in 1999? Czy ona ukradła rower w 1999?\
Uwaga!

Proszę pamiętać, iż określniki czasu, mimo iż często występują w Past Simple Tense, nie są obowiązkowe.

 

Zastosowanie czasu Past Simple:

 • Past Simple używa się przede wszystkim dla czynności z przeszłości, która została zakończona i nie ma związku z teraźniejszością. Często podany jest czas, kiedy dana czynność się wydarzyła (w tabeli określniki czasu). Może się też zdarzyć, iż czas można wywnioskować z kontekstu.
 • My sister was there two days ago. Moja siostra była tam dwa dni temu.

  Yesterday, I woke up at about 6 o'clock.
  Wczoraj obudziłem się około szóstej.

  I run 10 km yesterday. Wczoraj przebiegnąłem 10 km.

 • Simple Past używamy przy opowiadaniu czegoś.
 • My dad broke his leg and had to spend some days at home. Mój tata złamał nogę i musiał spędzić kilka dni w domu.

 • Kiedy mówimy o często powtarzających się (ale już nieaktualnych) zachowaniach lub nawykach z przeszłości.
 • When I was younger I often went to sleep before 12 o'clock. Kiedy byłem młodszy, często szedłedm spać przed godziną 12.

  He never drank wine. On nigdy nie pił wina.

 • W mowie zależnej dla zrelacjonowania co powiedziała jakaś osoba [tylko w czasie teraźniejszym, gdyż w wypadku mowy zależnej obniża się czas w dół].
 • She said it was nice.
  Powiedziała, że ​​było miło.

  He told me that she was the most beautiful girl.
  Powiedział mi, że była najpiękniejszą dziewczyną.

  Tom said that he didn't like watching TV. Tom powiedział, że nie lubi oglądać telewizji.

 • W II trybie warunkowym (w części zdania po if).
 • If I had more money, I would buy this bike.
  Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym ten rower.

  If I were you, I would kiss her. Gdybym był tobą, pocałowałbym ją.

 

Interkatywne ćwiczenie sprawdzające podstawy Past Simple

 

Ćwiczenia Past Simple

 

Zapraszamy również do lekcji mp3 Lekcja mp3 - Past Simple

Irregular Verbs - czasowniki nieregularne


Comments

Gdybym był tobą, pocałowałbym

Gdybym był tobą, pocałowałbym ją. / Na twoim miejscu, pocałowałbynm ja.
P.S. Choć ja wolałbym powiedzieć: If I were you, I would kiss HIM. ;-)

Dziękiza wskazanie blędu.

Dziękiza wskazanie blędu. Faktycznie napisałem "wyszli" zamiast "wyszliśmy". Poprawione.

zgadzam sie! w 3 jest

zgadzam sie! w 3 jest blad...

You oznacza zarówno TY jak

You oznacza zarówno TY jak i WY, więc to zależy od kontekstu. Tutaj wybrano Ty i koniec. Zobacz zdania:

Did you like the movie? - Podobał ci się film?

Did you like the movie? Podobał się wam film?

Błędne tłumaczenie

GSK

W zdaniu 3. jest błąd. Powinno być wyszliśmy.