difjuz's blog

Różnice i podobieństwa między apart from, besides, except for

Struktura

1.

John apart, two students passed the exam
Apart from John, two students passed the exam
Besides John, two students passed the exam


ANGIELSKI DLA KONESERÓW!

Oto pary zdań. Spróbujcie pod spodem wpisać ich różne znaczenia:

1. There is something I must tell you


Różnica między czasownikami watch, look at i see

Look, watch i see często traktowane są jako synonimy. Musimy pamiętać jednak, że są miedzy nimi różnice i w zależności od sytuacji używamy jednego z tych trzech czasowników do wyrażenia podobnej czynności - czyli oglądania czegoś. Przyjrzyjmy się tłumaczeniom:

  • look – patrzeć, spojrzeć
  • watch – oglądać, obserwować
  • see – widzieć

Ciekawostki dot. zdań porównawczych

W poniższych zdaniach porównawczych, jeśli w pierwszej części zdania występuje czasownik być (be), w drugiej części zdania ten sam czasownik odnosi się do przyszłości - patrz zdania


Ciekawe zdania z zaimkiem it

Należy najpierw zapoznać się z przykładowymi zdaniami poniżej:

1.I find/consider/think it nice meeting you = I find/consider/think it nice to meet you    

Uważam za rzecz miłą spotkanie z tobą

2.She finds/considers/thinks it strange having to do it = She finds/considers/thinks it strange to have to do it
Uważa za rzecz dziwną konieczność robienia tego

3.He deems it a privilege being here = He deems it a privilege to be here  
Uważa, że przywilejem jest być tu
 


Syndicate content